Kompleksna analiza

Opis predmeta

Funkcije kompleksne varijable. Analitičke funkcije. Višeznačne funkcije. Pregled elementarnih funkcija. Konformna preslikavanja. Möbiusova transformacija. Integral funkcija kompleksne varijable. Taylorovi i Laurentovi redovi. Nultočke i singulariteti analitičke funkcije. Teorem o reziduumu i primjene. Inverzna Laplaceova transformacija. Specijalne funkcije. Gama i beta funkcija.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za korištenje aparatom funkcija kompleksne varijable i primjenama u konformnim preslikavanjima, integralnim transformacijama, ortogonalnim polinomima i specijalnim funkcijama.

Ishodi učenja

 1. baratati s elementarnim funkcijama u kompleksnoj domeni
 2. definirati i provjeravati analitičnost funkcija
 3. primijeniti tehniku konformnih preslikavanja u analizi jednostavnijih modela
 4. koristiti tehniku rastava u redove potencija pri računanju s elementarnim funkcijama
 5. klasificirati nultočke i singularitete analitičkih funkcija
 6. primijeniti tehniku računa ostataka, specijalno u inverznim integralnim transformacijama
 7. upotrijebiti svojstva gama i beta funkcije u različitim situacijama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu je organizirana kroz dva nastavna ciklusa. Prvo ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

Međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15. tjednu nastave.

Konzultacije

Konzultacije se održavaju jedan sat tjedno prema dogovoru sa studentima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Kompleksna ravnina. Područja. Krivulje.
 2. Funkcije kompleksne varijable. Višeznačne funkcije. Potencija i korijen.
 3. Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Trigonometrijske i ostale elementarne funkcije.
 4. Derivacija. Analitičke funkcije. Cauchy-Riemannovi uvjeti. Harmonijske funkcije.
 5. Razlomljena linearna (Möbiusova) transformacija i primjeri.
 6. Konformna preslikavanja. Primjeri preslikavanja područja.
 7. Integral funkcija kompleksne varijable. Neovisnost o putu integracije. Cauchyjev teorem. Cauchyjeva integralna formula. Posljedice i primjene.
 8. Ispit
 9. Taylorovi redovi. Nultočke analitičke funkcije.
 10. Laurentovi redovi. Singulariteti analitičke funkcije.
 11. Račun ostataka. Teorem o reziduumu.
 12. Primjene reziduuma. Inverzna Laplaceova transformacija (Mellinov integral).
 13. Specijalne funckije. Gama funkcija.
 14. Beta funkcija. Primjene specijalnih funkcija.
 15. Ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)

Literatura

N. Elezović (2010.), Funkcije kompleksne varijable, Element
D. G. Zill, P. D. Shanahan (2003.), A First Course in Complex Analysis with Applications, Jones and Bartlett
A. D. Wunsch (1994.), Complex variables with Applications, Addison-Wesley

Za studente

Izvedba

ID 34552
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan