Kvantne osnove elektroničkih i optoelektroničkih elemenata

Opis predmeta

U ovom kolegiju studenti će steći napredna znanja o radu modernih brzih optoelektroničkih i elektroničkih elemenata. Kvantna mehanika ključna je za razumjevanje rada današnjih poluvodičkih lasera i svjetlećih dioda, heterostrukturnih bipolarnih tranzistora i tranzistora s efektom polja. U kolegiju se detaljno obrađuju: kvantna priroda elektromagnetskih valova i materije, te njihova interakcija, svjetlosno pojačanje, šum u svjetlu i elektronici i svojstva poluvodičkih heterostruktura.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

David Miller (2008.), Quantum mechanics for scientists and engineers, Cambridge University Press
Herbert Kroemer (1994.), Quantum mechanics for engineering, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 172774
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje