Kvantne osnove elektroničkih i optoelektroničkih elemenata

Opis predmeta

U ovom kolegiju studenti će steći napredna znanja o radu modernih brzih optoelektroničkih i elektroničkih elemenata. Kvantna mehanika ključna je za razumjevanje rada današnjih poluvodičkih lasera i svjetlećih dioda, heterostrukturnih bipolarnih tranzistora i tranzistora s efektom polja. U kolegiju se detaljno obrađuju: kvantna priroda elektromagnetskih valova i materije, te njihova interakcija, svjetlosno pojačanje, šum u svjetlu i elektronici i svojstva poluvodičkih heterostruktura.

Studijski programi

Izvedba

ID 172774
6 ECTS