Kvaliteta opskrbe električnom energijom

Opis predmeta

Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava.

Opće kompetencije

Razumjevanje problema kvalitete opskrbe električnom energijom. Spoznavanje uzroka narušavanja kvalitete napona i utjecaja na potrošače. Sposobnost provedbe mjerenja kvalitete napona i analize rezultata. Predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete napajanja. .

Ishodi učenja

 1. definirati pojam kvaliteta električne energije
 2. objasniti sigurnost napajanja
 3. opisati parametre kvalitete napona
 4. navesti zakonsku regulativu i norme u svezi kvalitete električne energije
 5. prepoznati utjecaj harmonika na kvalitetu napajanja
 6. opisati postupak mjerenja kvalitete napona
 7. objasniti mjere za poboljšanje kvalitete napajanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja podržana Power-Point prezentacijama.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 20 % 50 % 20 %
Prisutnost 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kvalitetu električne energije. Kvaliteta isporuke. Kvaliteta napona. Odgovornosti isporučitelja i potrošača električne energije. Standardi kvalitete električne energije.
 2. Definicije i terminologija. Naponski treanzijenti, impulsni i oscilatorni. Dugotrajna kolebanja napona: prenaponi, podnaponi, Kratkotrajna kolebanja napona: prekidi, propadi. Nesimetrija napona. Izobličenje napona. Varijacije frekvencije.
 3. Naposki propadi i prekidi. Izvori propada i prekida. Osjetljivost opreme na propade napona.
 4. Tranzijetni prenaponi. Uklapanje/isklapanje kondezatora. Sklopni prenaponi. Atmosferski prenaponi. Ferorezonancija.
 5. Harmonička izobličenja. Naponska i strujna izobličenja. Izvori harmoničkih izobličenja. Utjecaj izobličenja na potrošače.
 6. Mjerenje harmoničkog izobličenja. Izobličenja pri isporučitelju. Izobličenja pri potrošaču. Principi nadzora i uklanjanja harmonika. Harmonički filteri. Standardi vezani uz harmonička izobličenja.
 7. Dugotrajna kolebanja napona. Principi regulacije napona. Regulacijski transformatori. Statički kompenzatori. Upotreba kondezatora. Popravljanje faktora snage.
 8. Utvrđivanje kvalitete električne energije. Pokazatelji amplitude napona. Harmonički pokazatelji
 9. Oprema za mjerenje kvalitete električne energije. Multimetri, data-logeri, harmonički analizatori.
 10. Mjere za poboljšanje kvalitete električne energije. Uzemljenje i izjednačavanje potencijala. Popravljanje faktora snage.
 11. Elektromagnetska interferencija. Električna i magnetska polja industrijske frekvencije. Interferencija visokofrekventnih polja.
 12. Statički elektricitet. Mjerenje elektrostatičkih napona. Nadzor relativne vlage zraka. Pražnjenje statičkih potencijala.
 13. Ugovori o isporuci električne energije. Ugovorena kolebanja amplitude napona. Ugovoreni iznos harmoničkih izobličenja. Osiguranje kvalitete.
 14. Nadzor kvalitete električne energije. Uvrštenje kvalitete u planiranje i razvoj distributivnih mreža.
 15. Ekonomika kvalitete električne energije. Utjecaj deregulacije tržišta.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

M. H. J. Bollen; (2000.), Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press
C. Sankaran (2002.), Power Quality, CRC Press
R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty (2002.), Electrical Pover System Quality, McGraw Hill Professional
Alexander Kusko, Marc T. Thompson (2007.), Power quality in electrical systems, McGraw-Hill Professional
Barry W. Kennedy (2000.), Power quality primer, McGraw-Hill Professional

Izvedba

ID 34511
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan