Javna pokretna mreža

Opis predmeta

Tehnologije za javne pokretne mreže. Arhitektura globalnog sustava za pokretne komunikacije (GSM). Sastavne jedinice bazne postaje i jezgrene mreže, sučelja između pojedinih dijelova sustava. Tehnički parametri GSM sustava. Upravljanje pozivom i pokretljivošću, identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, sigurnost. Osnovne i teleusluge u GSM mreži. Brzi prijenos podataka komutacijom kanala (HSCSD). Opće paketske radijske usluge (GPRS). Osobitosti EDGE tehnologije (2,5G sustav), arhitektura sustava, mogućnosti pružanja 3G usluga. Pokretni sustavi treće generacije (UMTS), arhitektura i značajke sustava, mrežne komponente, sastavne jedinice, sučelja. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.

Opće kompetencije

Predmet daje pregled sustava i tehnologija javnih pokretnih mreža. Obrađuje sustave 2G, 2,5G i 3G i omogućava studentima usvajanje znanja iz pokretnih mreža. Studenti će razumijeti koncepte, arhitekture i tehnologije primijenjene u javnim pokretnim mrežama. Steći će praktična znanja vezana za modeliranje i analizu pokretnih mreža primjenom softverskih alata.

Ishodi učenja

 1. identificirati procese u javnoj pokretnoj mreži
 2. analizirati uspostavu i raskid poziva u mreži
 3. opisati arhitekturu javne pokretne mreže 2., 3. i 4. generacije
 4. povezati znanja pokretnih i komunikacijskihh mreža
 5. objasniti procedure u pokretnoj mreži prilikom pružanja usluga
 6. prepoznati tehnologije pokretne mreže
 7. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju pokretnih mreža
 8. primijeniti znanje o pokretnim mrežama i protokolima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske zadaće koje uključuju oblikovaje pokretnih mreža, definiranje komunikacijskih i sustavskih parametara, simulaciju i emulaciju različitih scenarija uporabe te mjerenje i mrežnog prometa.

Demonstracijske vježbe

Odabrani primjeri modela mreža emulirani u SEA (System Environment Architecture) okruženju demonstriraju se tijekom predavanja.

Konzultacije

Redovite konzultacije nastavnika.

Stjecanje vještina

Pretraživanje literature o pokretnim mrežama. Izgradnja programskog okružja za oblikovanje i analizu pokretnih mreža.

Programske vježbe

Modeliranje, simulacija i emulacija mreža primjenom emulatora pokretne mreže SEA.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 65 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vjhežbe moraju biti obavljene, a svaka pozitivno ociijenjena.

Tjedni plan nastave

 1. Javna pokretna mreža u okviru javnog sustava pružanja telekomunikacijskih usluga. Klasifikacija tehnologija za javne pokretne mreže – današnje stanje. Razvoj globalnog sustava za pokretne komunikacije (GSM), GSM norme.
 2. Arhitektura globalnog sustava za pokretne komunikacije: pokretni uređaj (terminal), radijska pristupna mreža, jezgrena mreža, vanjska mreža. Sastavne jedinice bazne postaje i jezgrene mreže, sučelja između pojedinih dijelova sustava.
 3. Tehnički parametri GSM sustava, frekvencijska područja za uzlaznu i silaznu vezu, radijski kanali, podjela kanala na vremenske odsječke, struktura okvira.
 4. Upravljački i podatkovni logički kanali, preslikavanje logičkih kanala na fizičke kanale. Zaštitno kodiranje za podatkovne i upravljačke kanale. Signalizacija. Hijerarhija organizacije okvira.
 5. Zahtjevi na spektralna obilježja GSM emisije. Upravljanje snagom bazne i pokretne postaje. Koncept nekontinuirane emisije.
 6. Upravljanje pozivom i pokretljivošću, identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, sigurnost. GSM terminali, SIM kartica. Primjeri procedure prijave pokretnog terminala na mrežu i procedure uspostave poziva.
 7. Upravljanje prometom, prometni kapacitet sustava, problematika zagušenja (preopterećenja) na dijelovima jezgrene mreže. Modeli naplate usluga, adresiranje i prelaženje.
 8. Usluge u GSM mreži. Parametri koji određuju kvalitetu usluge (QoS). Inačice GSMPro i GSM-R.
 9. Brzi prijenos podataka komutacijom kanala (HSCSD). Opće paketske radijske usluge (GPRS). Arhitektura sustava, sučelja. Načini rada i protokoli. Usmjeravanje i tuneliranje. Usluge. Mehanizmi upravljanja kvalitetom usluge. Poboljšana inačica EGPRS. Složaj (E)GPRS protokola. Osobitosti EDGE tehnologije, arhitektura sustava, mogućnosti pružanja usluga.
 10. Razvoj pokretnih sustava treće generacije. Opći sustav pokretnih telekomunikacija (UMTS), norme. Arhitektura i značajke sustava. Mrežne komponente: radijska pristupna mreža (radijski podsustav), jezgrena mreža, vanjska mreža i njihove sastavne jedinice, sučelja. Složaj protokola.
 11. Fizički sloj, frekvencijska područja. Postupci za proširenje spektra i modulaciju. Osobitosti WCDMA tehnologije. Logički i fizički kanali.
 12. Protokoli sloja podatkovne veze. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. Upravljanje radijskim resursima. UMTS terminali, USIM kartica. Primjeri procedure prijave pokretnog terminala na mrežu i procedure uspostave poziva. Kategorije usluga i parametri kvalitete usluga. Problematika sigurnosti u javnoj pokretnoj mreži. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.
 13. Četvrta generacija pokretnih mreža (4G), LTE/SAE. Pokretni virtualni mrežni operator MVNO. Tržište pokretne mreže.
 14. -
 15. -

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

(.), UMTS Origins, Architecture and the Standard Pierre Lescuyer Springer Verlag London Limited 2004,
(.), Mobile Radio Communications Raymond Steele, Lajos Hanzo John Wiley & Sons Ltd 1999,
(.), Osnovne arhitekture mreža A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, Element, Zagreb 2004,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34330
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan