Instrumentacija u zaštiti okoliša

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Zaštita okoliša i propisi. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Zagađenje kod nesreća. Izbor mjernog mjesta: zrak, voda, tlo. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku, koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri, sastav i svojstva tla, mikrobiološke veličine, buka, ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Senzori i pretvornici. Instrumentacija: prijenosna, za neprekidno praćenje, laboratorijska. Elektrokemijske, analitičke, optičke, mikrobiološke metode.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Randy D. Down (Editor), Jay H. Lehr (Editor) (2004.), Environmental Instrumentation and Analysis Handbook, Wiley
Giles Harrison (2014.), Meteorological Measurements and Instrumentation, Wiley-Blackwell
E. W. Finucane (1999.), Concise Guide to Environmental Definitions, Conversions and Formulae, Lewis Publishers
Boeker, E. and Grondelle, R. van (2011.), Environmental Physics. 3rd edition, Wiley
G. L. Hornyak, H. F. Tibbals, J. Dutta, J. J. Moore (2009.), Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology)., CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154915
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje