Integracija računala i telefonije

Opis predmeta

Uvod u integraciju računala i telefonije (Computer Telephony Integration - CTI), sučelja, standardi i standardizacijska tijela. CTI domena i komponente u CTI okruženju, vrste signalizacija i CTI topologije. CTI u konvergirajućim arhitekturama. Pozivni i kontaktni centar te automatska distribucija poziva i sustavi odvojenog pozivanja. Sustavi za interaktivni govorni odziv. Modeliranje prometa i dodjela kapaciteta i resursa u pozivnim centrima. CSTA protokol i procedure CSTA poziva. Usporedba CTI arhitekture i usluga i arhitekture i usluga inteligentne mreže. Analiza tržišta CTI usluga.

Opće kompetencije

Studenti će steći temeljna znanja o CTI tehnologijama, arhitekturi CTI sustava, te osnovna o kreaciji CTI usluge i to u okruženju koje čine PSTN/ISDN i internetska mreža. Studenti će znati za temeljnu razliku između tehnoloških rješenja za CTI i za inteligentnu mrežu, oboje temeljenih na primjeni računala za kreaciju i realizaciju usluga.

Ishodi učenja

 1. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju CTI usluga
 2. objasniti način rada CTI usluga i njihove funkcije
 3. primijeniti znanje o CTI uslugama i pripadnim protokolima
 4. analizirati funkcije resursa CTI usluga te njihova međudjelovanja u cilju odabira prikladnih rješenja
 5. analizirati organizaciju CTI usluga za privatne i javne mreže
 6. definirati osnovne komponente za realizaciju CTI usluge i rješenja za posebne slučajeve
 7. oblikovati modele CTI usluga koje uključuju raspoložive privatne i javne resurse
 8. evaluirati i ocijeniti rješenja CTI usluga zasnovana na različitim tehnologijama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Složene laboratorijske zadaće koje uključuju oblikovanje CTI usluga, postavljanje komunikacijskih i sustavskih parametara za komponente i pokretanje različitih scenarija uporabe.

Konzultacije

Redovite konzultacije sa nastavnikom u četiri tjedna termina.

Stjecanje vještina

Pretraživanje literature o CTI uslugama. Izgradnja programskog okružja za oblikovanje i analizu CTI usluga.

Programske vježbe

Modeliranje CTI usluga primjenom programskog sustava ENVOX.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaće zadaće vezane uz studijske primjere CTI usluga i arhitektura.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 10 % 20 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 5 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vježbe moraju biti obavljene, a svaka pozitivno ocijenjena.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Povijesni pregled, standardizacija i okruženje, osnovne definicije CTI (Computer Telephony Integration) terminologije, CTI usluga.
 2. CTI okruženje: komutacija, LAN, ISDN, internetske i pokretne mreže, konvergirajući sustavi. Standardna sučelja i pomagala, specifičnosti i kriteriji obrade poziva u različitim mrežama, CTI domena.
 3. Integracijske tehnologije i sučelja. CTI domena i uvjeti dohvatljivosti resursa. Osnovni poziv i dodatne usluge, upravljanje uslugom u CTI domeni.
 4. CTI u konvergirajućim arhitekturama. LAN-PBX, IP-PBX, Softswitch, hibridne i višefunkcijske arhitekture. Transparetno upravljanje uslugom u kanalski i paketski komutiranim mrežama.
 5. CTI usluga i implementacija u H.323 mreži. Komponente, protokoli i usluge. 1-st i 3-rd party upravljanje pozivom u H.323 mreži.
 6. CTI usluga i implementacija u SIP mreži. Komponente, protokoli i usluge te 1-st i 3-rd party upravljanje pozivom u SIP mreži.
 7. Usluga elektronička pošta u CTI domeni - integracija poziva i elektroničke pošte. Usluga objedinjenog poručivanja. Metode pretvorbe formata i poruka.
 8. Međuispit.
 9. Pozivni centar i sustavi odvojenog pozivanja. Agenti i model stanja agenta. Model kontaktnog centra. Svojstva sustava odvojenog pozivanja.
 10. Automatska distribucija poziva - arhitekture i kriteriji usmjeravnja poziva. Kontaktni centri i sustavi za upravljanje odnosima s kupcima (CRM).
 11. Sustavi za interaktivni govorni odziv. Govorna informacija, analiza i sinteza govornog signala. Vrste i svojstva govornog dijaloga za CTI usluge.
 12. Modeliranje prometa i dodjela resursa u pozivnim centrima. Metode i funkcije za prepoznavanje govornika, pronalaženje informacije ili prepoznavanje oblika za posebne namjene u CTI uslugama.
 13. CSTA komponente i protokol u paketskoj i kanalski komutiranoj mreži. Model stanja CSTA poziva. Procedure CSTA poziva.
 14. CTI tržište, kvalitativna i kvantitativna svojstva CTI usluga. Usporedba CTI arhitekture i inteligentne mreže i pripadajućih usluga. Trendovi.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

(.), Computer Telephony Integration Rob Walters Artech House Publishers Boston London 1998,
(.), Internet Telephony David D. Clark, at all MIT Press 2001,
(.), Computer Telephony Integration William A., Jr. Yarberry Auerbach Publications 2003,

Izvedba

ID 34328
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan