Inženjerska ekonomika 2

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojmove vezane uz tržište.
 2. Prepoznati utjecaje države na funkcioniranje konkurentskih tržišta.
 3. Identificirati probleme regulacije.
 4. Prepoznati utjecaje industrije na okoliš.
 5. Prepoznati različite instrumente koji se nude na financijskim tržištima.
 6. Izračunati osnovne mjere vezane uz različite financijske instrumente.
 7. Objasniti osnovne pojmove iz makroekonomije.
 8. Prepoznati faze poslovnih ciklusa.
 9. Objasniti funkcioniranje osnovnih makroekonomskih politika.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana u 13 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku osnova ekonomike, tržišta i sudionika na tržištu, donošenja poslovnih odluka, poslovnih rizika.

Mješovito e-učenje

Koristeći Moodle sustav e-učenja stavlja se na raspolaganje obvezna literatura i dopunska literatura za čitanje, video isječci, riješeni računski zadaci i zadaci za samoprovjeru znanja.

Samostalni zadaci

Koristeći Moodle sustav e-učenja studenti imaju na raspolaganju riješene računske zadatke i zadatke za provjeru vlastitog znanja.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Relevantno tržište. Tržišna moć i njegova zloupotreba. Reguliranje tržišta s potpunom konkurencijom.
 2. Reguliranje cijena. Liberalizacija i deregulacija industrije. Zakoni o zaštiti tržišnog natjecanja i njihovo tumačenje. Zaštita tržišnog natjecanja i konkurentnost u globalnoj ekonomiji.
 3. Regulativa: zaštita potrošača. Reguliranje političkog i zakonodavnog ciklusa industrije u Europskoj uniji. Praktični aspekti regulacije industrije.
 4. Društveni trošak onečišćenja. Maksimaliziranje neto koristi od onečišćenja. Alternative u kontroli onečišćenja. Politika Europske unije vezana za onečišćenje.
 5. Osnovne definicije i pojmovi. Financiranje djelatnosti poduzeća. Glavni instrumenti zaduživanja na tržištima kapitala.
 6. Dionice, obveznice, zajmovi. Derivativni proizvodi. Vrste fondova, fondovi i mirovine.
 7. Analiza financijskih tržišta. Primarna i sekundarna tržišta. Kreditne tvrtke. Regulacija i standardi financijskih tržišta.
 8. Međuispit.
 9. Definicija makroekonomije. Osnovni pojmovi: BDP, inflacija, nezaposlenost. Ciljevi makroekonomske politike. Utjecaj osnovnih indikatora na poslovanje, njegovu izvedbu i očekivanja.
 10. Definicija. Metode izračuna. BDP po glavi stanovnika - analiza. Potencijalni BDP.
 11. Definicija. Razdoblja i točke u poslovnom ciklusu. Promjene u ključnim makroekonomskim pokazateljima tijekom poslovnog ciklusa. Vrste nezaposlenosti i poslovni ciklus. Utjecaj nezaposlenosti na situaciju u industriji.
 12. Povijesni pogled. Fiskalna politika.
 13. Monetarna politika. IS-IL model.
 14. Utjecaj tehnoloških promjena.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Literatura

Grupa autora (2020.), Inženjerska ekonomika 2 - nastavni materijali, FER
Dubravko Sabolić (2017.), UVOD U MIKROEKONOMIKU – odabrane teme,
(.), Economics of Regulation and Antitrust, Fourth Edition By W. Kip Viscusi, John M. Vernon and Joseph E. Harrington,
(.), Makroekonomija by Blanchard, Oliver; Gjidara, Mirta.,

Predavanja

Izvedba

ID 183437
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan