Inženjerska ekonomika

Opis predmeta

Osnove ekonomike. Mikroekonomika i makroekonomika. Ključni koncepti u ekonomici - oportunitetni trošak, trošak i korist, tržište. Kružni tok ekonomije. Granica proizvodnih mogućnosti. zakon ponude. Zakon potražnje. Tržišna ravnoteža i društveno blagostanje. Elastičnost ponude i potražnje. Ponašanje potrošača. Troškovi proizvodnje. Tržišne strukture - savršena konkurencija, monopol, monopolistička konkurencija, oligopol.Zaštita tržišnog natjecanja i regulacija. Ocjena investicijskih projekata. Analiza rizika. Uvod u financijska tržišta.

Opće kompetencije

Temeljna znanja osnovnih koncepta iz ekonomske teorije. Sposobnost primjene tih koncepata na stvarne situacije iz inženjerske prakse.

Ishodi učenja

 1. objasniti funkcioniranje konkurentskih tržišta temeljem zakona ponude i potražnje
 2. Prepoznati ključne faktore pri donošenju poslovnih odluka u poduzeću
 3. Razilkovati tržišne strukture koje utječu na ponašanje poduzeća
 4. Prepoznati utjecaje države na funkcioniranje konkurentskih tržišta
 5. Izračunati isplativost različitih investicijskih opcija primjenom jednostavnih metoda ocjene profitabilnosti
 6. Identificrati rizike povezane s investicijama i sudjelovanjem na tržištu
 7. Prepoznati različite instrumente koji se nude na financijskim tržištima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju svaki tjedan osim u tjednima međuispita i to u trajanju od 2sata tjedno. Na kraju predavanja se provjerava razumijevanje - studenti odgovaraju na kratka pitanja iz teme predavanja.

Provjere znanja

U kontinuiranom dijelu nastave provode se dvije provjere znanja putem klasičnih ispita, Dodatno se provode 3 on-line provjere znanja korištenjem Moodle sustava.

Konzultacije

Konzultacije se prethodno dogovaraju, a moguće su osobno ili e-mailom.

E-učenje

Studentima se kroz Moodle sustav stavlja na raspolaganje dodatna literatura za čitanje, riješeni računski zadatci i zadatci za samoprovjeru znanja.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 40 %
Napomena / komentar

Ispit je uspješno položen ukoliko se skupi minimalno 50 bodova ukupno (od 100 mogućih). Uvjet (prag) za prolaz na usmenom ispitu je dobivenih barem 20 (50%) od ukupno 40 bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u ekonomiku
 2. Ponuda i potražnja: teorija
 3. Osnove mikroekonomike
 4. Ponašanje potrošača
 5. Proizvodnja i troškovi
 6. Tržišni odnosi 1
 7. Tržišni odnosi 2
 8. Provjera znanja
 9. Provjera znanja
 10. Zaštita tržišnog natjecanja i regulacija
 11. Procjena investicijskih projekata 1.
 12. Procjena investicijskih projekata 2.
 13. Analiza rizika 1.
 14. Analiza rizika 2.
 15. Uvod u financijska tržišta

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

Dominick Salvatore (1994.), Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi, Mate d.o.o.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus (2011.), Ekonomija, McGraw-Hill / Mate d.o.o.
A. Koutsoyiannis (1997.), Moderna mikroekonomika, Mate d.o.o.
Silvije Orsag (2002.), Budžetiranje kapitala: Procjena investicijskih projekata, Masmedia
Roger A. Arnold (2010.), Microeconomics, South-Western/Cengage Learning

Predavanja

Izvedba

ID 41251
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan