Informatičko pravo

Opis predmeta

Regulacija u digitalnom okruženju. Kod kao pravo. Osnove pravnog poretka Republike Hrvatske. Izvori prava, tumačenje pravnih normi. Pravo i IKT. Uvod u pravo elektroničkih komunikacija. Informacijska i komunikacijska privatnost. Kompjutorski kriminalitet i kiberkriminalitet. Uvod u intelektualno vlasništvo. Autorsko pravo i srodna prava, pravna zaštitu softvera, formularni tipizirani softverski licencijski ugovori, upravljanje digitalnim sadržajima. Sui generis pravo na baze podataka. Žigovi i patenti. Pravni okvir elektroničkog poslovanja. Direktna i indirektna elektronička trgovina. Elektronički potpis i certifikat.

Opće kompetencije

Studenti koji s uspjehom svladaju predmet će: - razumjeti različite mogućnosti regulacije društvenih odnosa povezanih s uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija - poznavati temelje pravnog poretka Republike Hrvatske, razumjeti razliku između privatnog i javnog prava te poznavati osnovne metode tumačenja pravnih propisa - poznavati osnove materijalnih i procesnih mehanizama za suzbijanje računalnog kriminaliteta - poznavati osnove prava elektroničkih komunikacija - poznavati osnove teorijskog i zakonodavnog okvira informacijske i komunikacijske privatnosti - razumjeti osnovne relevantnih prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, srodna prava, s naglaskom na baze podataka, patente, žigove, topografiju poluvodičkih proizvoda, know-how) - razumjeti relevantne aspekte pravne zaštite softvera i raspolaganja pravima na softveru - poznavati osnove prava elektroničke trgovine

Ishodi učenja

 1. prepoznati regulatorni okvir koji se odnosi na elektroničke komunikacije
 2. definirati pojam privatnosti
 3. objasniti koncept zaštite osobnih podataka
 4. definirati i objasniti zakonsku zaštitu intelektualnog vlasnoštva
 5. prepoznati osnovne oblike kobernetičkog kriminaliteta
 6. razlikovati računalna kaznena djela i kaznena djela u svezi s računalom
 7. definirati pojmove elektroničkog potpisa i certifikata
 8. objasniti pravnu regulaciju elektroničkog poslovanja u RH

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati uz pomoć powerpoint prezentacija te uz ekstenzivno korištenje primjera iz prakse

Provjere znanja

Pismeno i usmeno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 60 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Općenito o regulaciji u digitalnom okruženju
 2. Osnove pravnog uređenja Republike Hrvatske
 3. Uvod u pravo elektroničkih komunikacija
 4. Uvod u informacijsku i komunikacijsku privatnost
 5. Osnove kibernetičkog kriminaliteta
 6. Računalna kaznena djela i kaznena djela u vezi s računalom
 7. Pravni aspekti otkrivanja i sankcioniranja računalnog kriminaliteta
 8. Uvod u pravo intelektualnog vlasništva
 9. Autorsko pravo i autorskom pravu srodna prava
 10. Ugovorno raspolaganje autorskim pravom i srodnim pravima; softverske licencije
 11. Kolektivno upravljanje pravima i upravljanje digitalnim pravima
 12. Prava industrijskog vlasništva
 13. Ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva
 14. Uvod u pravo elektroničke trgovine; ugovorno pravo u elektroničkoj trgovini
 15. Elektronički potpis i elektronički certifikat

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

Dragičević, Dražen i suradnici (2015.), Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija - odabrana poglavlja, Narodne novine d.d.
UREDBA (EU) 2016/679 (2016.), Opća uredba o zaštiti podataka, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Za studente

Izvedba

ID 127458
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

19 izvrstan
16 vrlo dobar
14 dobar
11 dovoljan