Informatičko pravo

Opis predmeta

Regulacija u digitalnom okruženju. Kod kao pravo. Osnove pravnog poretka Republike Hrvatske. Izvori prava, tumačenje pravnih normi. Pravo i IKT. Uvod u pravo elektroničkih komunikacija. Informacijska i komunikacijska privatnost. Kompjutorski kriminalitet i kiberkriminalitet. Uvod u intelektualno vlasništvo. Autorsko pravo i srodna prava, pravna zaštitu softvera, formularni tipizirani softverski licencijski ugovori, upravljanje digitalnim sadržajima. Sui generis pravo na baze podataka. Žigovi i patenti. Pravni okvir elektroničkog poslovanja. Direktna i indirektna elektronička trgovina. Elektronički potpis i certifikat.

Opće kompetencije

Studenti koji s uspjehom svladaju predmet će: - razumjeti različite mogućnosti regulacije društvenih odnosa povezanih s uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija - poznavati temelje pravnog poretka Republike Hrvatske, razumjeti razliku između privatnog i javnog prava te poznavati osnovne metode tumačenja pravnih propisa - poznavati osnove materijalnih i procesnih mehanizama za suzbijanje računalnog kriminaliteta - poznavati osnove prava elektroničkih komunikacija - poznavati osnove teorijskog i zakonodavnog okvira informacijske i komunikacijske privatnosti - razumjeti osnovne relevantnih prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, srodna prava, s naglaskom na baze podataka, patente, žigove, topografiju poluvodičkih proizvoda, know-how) - razumjeti relevantne aspekte pravne zaštite softvera i raspolaganja pravima na softveru - poznavati osnove prava elektroničke trgovine

Ishodi učenja

 1. prepoznati regulatorni okvir koji se odnosi na elektroničke komunikacije
 2. definirati pojam privatnosti
 3. objasniti koncept zaštite osobnih podataka
 4. definirati i objasniti zakonsku zaštitu intelektualnog vlasnoštva
 5. prepoznati osnovne oblike kobernetičkog kriminaliteta
 6. razlikovati računalna kaznena djela i kaznena djela u svezi s računalom
 7. definirati pojmove elektroničkog potpisa i certifikata
 8. objasniti pravnu regulaciju elektroničkog poslovanja u RH

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati uz pomoć powerpoint prezentacija te uz ekstenzivno korištenje primjera iz prakse

Provjere znanja

Pismeno i usmeno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 60 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Općenito o regulaciji u digitalnom okruženju
 2. Osnove pravnog uređenja Republike Hrvatske
 3. Uvod u pravo elektroničkih komunikacija
 4. Uvod u informacijsku i komunikacijsku privatnost
 5. Osnove kibernetičkog kriminaliteta
 6. Računalna kaznena djela i kaznena djela u vezi s računalom
 7. Pravni aspekti otkrivanja i sankcioniranja računalnog kriminaliteta
 8. Uvod u pravo intelektualnog vlasništva
 9. Autorsko pravo i autorskom pravu srodna prava
 10. Ugovorno raspolaganje autorskim pravom i srodnim pravima; softverske licencije
 11. Kolektivno upravljanje pravima i upravljanje digitalnim pravima
 12. Prava industrijskog vlasništva
 13. Ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva
 14. Uvod u pravo elektroničke trgovine; ugovorno pravo u elektroničkoj trgovini
 15. Elektronički potpis i elektronički certifikat

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

Dragičević, Dražen i suradnici (2015.), Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija - odabrana poglavlja, Narodne novine d.d.
UREDBA (EU) 2016/679 (2016.), Opća uredba o zaštiti podataka, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Izvedba

ID 127458
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

19 izvrstan
16 vrlo dobar
14 dobar
11 dovoljan