Inteligentni multiagentski sustavi

Opis predmeta

Upoznavanje s multiagentskim pristupom rješavanju problema porazdijeljene umjetne inteligencije. Uvodi se pojam inteligentnog racionalnog agenta kao programskog utjelovljenja inteligentnog sustava sposobnog za autonomno, kontinuirano i reaktivno djelovanje u svojoj okolini s namjerom ostvarenja zadanih ciljeva. Razmatraju se taksonomije agentskih arhitektura, formalni jezici za specifikaciju višeagentskih sustava, jezici i sheme za prikaz znanja, formalni jezici i modeli za opis ponašanja agenata i okoline, te agentski komunikacijski jezici i pripadni semantički modeli. Proučavaju se osnovni međuagentski interakcijski obrasci i problem koordinacije kooperativnih i antagonističkih agenata, te koordinacijske tehnike organizacije, ugovaranja, višeagentskog planiranja i pregovaranja. Daje se ostvrt na primjenu multiagentskih sustava u području računalnog i robotskog vida, u sustavima potpore odlučivanju, elektroničkom poslovanju, upravljanju i robotici, te simulacijama društava.

Opće kompetencije

Usvajanje temeljnih načela multiagentske paradigme i upoznavanje s formalizmima za specifikaciju, predstavljanje znanja, opis ponašanja i komunikaciju agenata višeagentskih sustava s ciljem rješavanja problema iz područja porazdijeljene umjetne inteligencije.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojmove inteligentnog agenta i višeagentskog sustava
 2. razlikovati osnovne kategorije agenata i višeagentskih sustava
 3. identificirati temeljna područja primjene intelighentnih agenata i višeagentskih sustava
 4. primijeniti osnovne višeagentske paradigme na rješavanje stvarnih problema
 5. koristiti osnove teorije igara u svrhu formulacije i rješavanja višeagentskih problema
 6. razviti jednostavne ali funkcionalne višeagentske sustave

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

Konstrukcijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Porazdijeljena umjetna inteligencija. Multiagentski pristup. Multiagentski sustav i inteligentni agent. Područja primjene. Pregled srodnih područja.
 2. Racionalni agenti. Optimalno odlučivanje. Politika agenta. Funkcija korisnosti. Markovljev proces odlučivanja.
 3. Porazdijeljeno zadovoljavanje ograničenja
 4. Uvod u teoriju igara. Matrica isplate. Strategije rješavanja: maxmin strategija, strategija društvene dobrobiti, Pareto optimalna strategija, strategija iterativne dominacije, Nashova ravnoteža
 5. Koordinacijske i kooperacijske igre. Igre u karakterističnom obliku i formiranje koalicija.
 6. Učenje u višeagentskim sustavima.
 7. Prikaz znanja inteligentnog agenta. Zaključivanje. Znanje i vjerovanje. Nemonotonost i revizija vjerovanja. Koncept mikroteorije.
 8. Međuispit
 9. Višeagentsko pregovaranje. Problem pogodbe. Aksiomatski koncepti rješenja. Strateški koncepti rješenja.
 10. Problem alokacije zadataka. Ugovori. Složeni dogovori. Argumentirano pregovaranje. Pregovaračke mreže. Teorija mrežne razmjene.
 11. Aukcije. Funkcija valorizacije. Jednostavne aukcije: engleska aukcija, aukcija sa zapečaćenim ponudama, nizozemska aukcija, Vickrey aukcija, dvostruka aukcija. Kombinatoričke aukcije.
 12. Glasovanje i oblikovanje mehanizama. Problem glasovanja. Mehanizam Bordinog zbroja. Groves-Clarkeov mehanizam. Vickrey-Goroves-Clarkeov mehanizam. Raspodjeljeno oblikovanje mehanizama.
 13. Koordinacija korištenjem hijerarhije ciljeva i planova. TAEMS struktura. Generalizirano parcijalno globalno planiranje.
 14. Pristupi inspirirani prirodom. Mravi i termiti. Imunološki sustavi.
 15. Završini ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

N. Vlassis (2007.), A Concise Introduction to Multiagent Systems and Distributed Artificial Intelligence, Morgan and Claypool Publishers
M. J. Wooldridge (2009.), An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons
G. Weiss (2000.), Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, MIT Press
Y. Shoham, K. Leyton-Brown (2008.), Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 34545
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan