Istraživanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uvode se osnove teorija javnog mnijenja, njegovog formiranja i utjecaja društva, kulture i politike na javno mnijenje. Obrađuju se osnove istraživanja javnog mnijenja, struktura anketa i uzorkovanja anketne populacije. Obrađuju se statističke metode analiza rezultata anketa, prezentacija rezultata anketa i njihova interpretacija. Uvode se osnove teorije prihvata novih tehnologija.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Upoznati i razumjeti osnovne pojmove i teorije javnog mnijenja.
 2. Opisati modele formiranja javnog mnijenja.
 3. Dizajnirati, pripremiti i provesti anketu.
 4. Provesti statističku obradu ankete.
 5. Analizirati rezultate ankete.
 6. Obavijestiti o rezultate ankete.
 7. Analizirati utjecaj javnoj mnijenja na prihvat novih tehnologija.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju 15 tjedana s opterećenjem od 2 sata tjedno.

Samostalni zadaci

Timski rad - analiza rezultata ankete

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Upoznavanje studenata s načinom izvođenja nastave, sadržajem i ciljevima predmeta.
 2. Osnovni pojmovi i teorije javnog mnijenja.
 3. Formiranje javnog mnijenja; utjecaj društva, medija, politike, kulture.
 4. Istraživanje javnog mnijenja, ciljevi, pitanja, etika.
 5. Struktura ankete.
 6. Uzorkovanje i metode provedbe anketa.
 7. Statističke metode obrade rezultata ankete.
 8. Međuispit.
 9. Interpretacija anketnih rezultata.
 10. Izvještavanje o rezultatima ankete: liste, dijagrami, tablice.
 11. Teorije prihvata novih tehnologija.
 12. Upotreba rezultata ankete na formiranje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija.
 13. Timski rad.
 14. Timski rad.
 15. Završni ispit.

Literatura

(.), Skripta predavanja "Istraživanje javnog mijenja u prihvatu novih tehnologija",
(.), Prezentacijski materijali uz predavanja,
Moy Patricia, Bosch Brandon J. (2013.), Theories of Public Opinion, Berlin: De Gruyter Mouton
Fink, Arlene (2003.), The survey kit, Sage Publications Ltd, 2nd edition
Donsbach, W., Traugott, M. W. (2008.), The SAGE Public Opinion Research, Sage Publications Ltd
Lamza-Posavec, V. (1995.), Javno mnijenje: teorije i istraživanje, Alinea Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 240800
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan