Izrada elektroničkih prototipa

Ishodi učenja

 1. Primjeniti odgovarajuću prototipnu tehniku
 2. Prepoznati odgovarajuće kučište komponente
 3. Kombiniranje odgovarajućih tehnika oklapanja
 4. Primjeniti odgovarajuću lemnu tehniku
 5. Primjeniti odgovarajuću spojnu tehniku
 6. Kombiniranje odgovarajućih izolacijskih materijala

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Kučišta s nožicama.
 2. Kučišta za povšinsku montažu.
 3. Lemne tehnike.
 4. Doradne tehnike lemljenja.
 5. Materijali za lemljenje.
 6. Prototippovi načinjeni bez lemljenja.
 7. Prototipovi načinjeni lemljenjem.
 8. Međuispit.
 9. Načini izrade prototipova.
 10. Koponente za izradu ožičenja.
 11. Izolatori.
 12. Žice.
 13. Kritični čvorovi.
 14. Pravila oklapanja. Preslušavanja i njihovo potiskivanje.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Walt Kester, Mixed-Signal Hardware and Housekeeping Techniques,
(.), Walt Kester, High Speed Design Techniques,

Izvedba

ID 183367
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan