Izrada elektroničkih prototipa

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Praktična primjena znanja iz elektroničkih komponenti i materijala u izradi elektroničkih prototipova. Tipovi kučišta komponenta, tehnike lemljenja i odlemljivanja. Konektori, žice i izolatori. Oklapanja i zaštita smetnji.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Primjeniti odgovarajuću prototipnu tehniku
 2. Prepoznati odgovarajuće kučište komponente
 3. Kombiniranje odgovarajućih tehnika oklapanja
 4. Primjeniti odgovarajuću lemnu tehniku
 5. Primjeniti odgovarajuću spojnu tehniku
 6. Kombiniranje odgovarajućih izolacijskih materijala

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Kučišta s nožicama
 2. Kučišta za povšinsku montažu
 3. Lemne tehnike
 4. Doradne tehnike lemljenja
 5. Materijali za lemljenje
 6. Prototippovi načinjeni bez lemljenja
 7. Prototipovi načinjeni lemljenjem
 8. Međuispit
 9. Načini izrade prototipova
 10. Koponente za izradu ožičenja
 11. Izolatori
 12. Žice
 13. Kritični čvorovi
 14. Pravila oklapanja, Preslušavanja i njihovo potiskivanje
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Walt Kester, Mixed-Signal Hardware and Housekeeping Techniques,
(.), Walt Kester, High Speed Design Techniques,

Za studente

Izvedba

ID 183367
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan