Ispitivanje i dijagnostika električnih strojeva

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U okviru predmeta obradit će se mjerne metode za mjerenje električnih i neelektričnih veličina koje se koriste u ispitivanju električnih strojeva, standardne mjerne metode i pokusi za određivanje parametara električnih strojeva. Bit će dan pregled sustava za monitoring električnih strojeva kao i sustava za dijagnostiku kvarova u električnim strojevima. Demonstrirat će se primjena numeričkih modela i metoda u svrhu dokazivanja postojanja kvarova električnih strojeva.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti mjerne metode za mjerenje električnih i neelektričnih veličina s primijenom na ispitivanje električnih strojeva
 2. Primijeniti mjerne metode za određivanje parametara električnih strojeva
 3. Definirati sustav za monitoring električnih strojeva
 4. Opisati sustave za dijagnostiku kvarova električnih strojeva
 5. Reproducirati numeričke proračune za dokazivanje postojanja kvarova u električnim strojevima

Oblici nastave

Predavanja

klasična predavanje korištenjem ploče u kombinaciji s PowerPoint slajdovima

Auditorne vježbe

rješavanje numeričkih primjera vezanih uz sadržaj predavanja

Mješovito e-učenje

objava materijala za učenje i komunikacija sa studentima preko internetske stranice predmeta

Samostalni zadaci

projektni zadaci u kojima studenti samostalno rješavaju probleme, provode izračune i simulacije vezano uz tematiku predmeta

Laboratorij

laboratorijske vježbe s transformatorima, električnim strojevima te popratnom energetskom i mjernom opremom u svrhu praktične demonstracije i potvrde stečenog teorijskog znanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Seminar/Projekt 10 % 30 % 10 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Mjerenje napona. struje i snage
 2. Mjerenje otpora i induktiviteta, Ispitivanje izolacije
 3. Mjerenje brzine. pozicije i momenta
 4. Pokus praznog hoda. pokus kratkog spoja. kratki spoj, Test opterećenja. mjerenje porasta temperature
 5. Pokus praznog hoda. pokus kratkog spoja. kratki spoj, Mjerenje induciranog napona i induktiviteta, Mjerenje kuta opterećenja
 6. Određivanje direktne. inverzne i nulte komponente reaktancije, Određivanje parametara i karakteristika sinkropnog stroja na mreži
 7. Pokus praznog hoda. pokus kratkog spoja, Test opterećenja. mjerenje porasta temperature, Mjerenje starta i reverziranja asinkronog motora
 8. Međuispit
 9. Osnovni principi monitoringa, Vrste sustava monitoringa
 10. Monitoring transformatora, Monitoring rotacijskih strojeva
 11. Tipični kvarovi različitih tipova električnih strojeva
 12. Dijagnostičke metode za električne strojeve
 13. Primjena numeričkih metoda pri određivanju kvarova na električnim strojevima
 14. Primjena numeričkih metoda pri određivanju kvarova na električnim strojevima
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Tavner, P., Ran, L., Penman, J. and Sedding, H., 2008. Condition monitoring of rotating electrical machines (Vol. 56). IET,
(.), Wolf, R., 1970. Ispitivanje električnih strojeva. Sveučilište, Elektrotehnički fakultet.,
(.), Toliyat, Hamid A., Subhasis Nandi, Seungdeog Choi, and Homayoun Meshgin-Kelk. Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis. CRC press, 2012.,

Za studente

Izvedba

ID 222594
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
71 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan