Interakcija čovjeka i računala

Opis predmeta

Kolegij razmatra interakciju čovjeka i računala s obje strane korisničkog sučelja. Obrađuje se ljudski faktor u interakciji i odgovarajući modeli kao i stilovi interakcije s pripadnim elementima sučelja s osvrtom na grafička korisnička sučelja. Uvodi se postupak razvoja interaktivnog sustava s naglaskom na korisniku usmjereno oblikovanje i vrednovanja odnosnog sučelja. Obrađuje se analiza zadataka kao i prediktivno modeliranje i vrednovanje. Studenti će upoznati osnovne postupke brze izvedbe prototipa interaktivnog sustava, primjene koncepta upotrebljivosti i inženjerstva upotrebljivosti. Dat će se i osvrt na WIMP i post-WIMP sučelja.

Opće kompetencije

Studenti će steći teorijska i praktična znanja o modeliranju, oblikovanju i vrednovanju korisničkih sučelja interaktivnih računalnih sustava. Kroz samostalni i timski rad studenti će steći praktično iskustvo u oblikovanju i vrednovanju korisničkih sučelja za stolnu, mobilnu i Web okolinu.

Ishodi učenja

 1. ocijeniti postojeća i samostalno razvijena sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 2. dizajnirati jednostavnija sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 3. klasificirati elemente sučelja interaktivnih sustava stolnog, mobilnog i Web tipa
 4. analizirati zadatke karakterističnih interaktivnih sustava te primijeniti metode prediktivnog modeliranja i vrednovanja
 5. primijeniti elemente korisniku usmjerenog oblikovanja interaktivnih sustava, uključivo oblikovanje i vrednovanje sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 6. primijeniti poznate metafore sučelja i dizajnirati nove metafore
 7. primijeniti karakteristične stilove interakcije na odgovarajuća sučelja odnosno interaktivne računalne sustave
 8. primijeniti spoznajni (kognitivni) okvir interakcije čovjeka i računala, kao i odnosne mentalne i konceptualne modele

Oblici nastave

Predavanja

-

Provjere znanja

-

Laboratorijske vježbe

-

Konzultacije

-

Seminari

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Napomena / komentar

Kratke provjere znanja će se načelno izvoditi zadavanjem eseja.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodna razmatranja: interakcija čovjeka i računala kao disciplina; evolucija i perspektive daljeg razvoja.
 2. Upotrebljivost i korisnici: pojam upotrebljivosti, mjerenje upotrebljivosti; analiza korisnika.
 3. Vrednovanje sučelja: metode vrednovanja upotrebljivosti; analiza podataka vrednovanja.
 4. Oblikovanje HCI eksperimenata: tradicionalni eksperimenti (varijable, uvjeti mjerenja, efekt poretka, longitudinalne studije); inženjerstvo upotrebljivosti (benchmark testovi, kompromisi).
 5. Prediktivno modeliranje interakcije: prediktivno vrednovanje i modeliranje; model razine utipkavanja (KLM).
 6. Ljudski aspekti sučelja: spoznajni okvir; pažnja i memorijska ograničenja.
 7. Modeli i metafore sučelja: mentalni modeli; metafore sučelja i konceptualni modeli.
 8. Međuispit.
 9. Analiza zadataka: korisniku usmjereno oblikovanje; kognitivna analiza zadataka; porodica modela GOMS.
 10. Stilovi interakcije: pregled stilova interakcije; direktna manipulacija ("direktnost" i oblikovanje interakcije); izbornici.
 11. Metodologija HCI oblikovanja: smjernice (principi i pravila); standardi i metrike; izvedba prototipa (programski i papirni prototip).
 12. WIMP (grafička) sučelja: komponente grafičkih sučelja; zajednički zadaci u grafičkim sučeljima.
 13. Primjer post-WIMP sučelja -- mobilna sučelja: specifičnosti mobilne interakcije; stilovi interakcije za mobilna sučelja; višemodalna interakcija.
 14. Rasprava na predavanju: izvedba papirnog prototipa projektnog zadatka i njegovo vrednovanje.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey (1994.), Human-Computer Interaction, Addison Wesley Publishing Company
B. Schneiderman, C. Plaisant (2010.), Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison Wesley
J. Nielsen (1993.), Usability Engineering, Academic Press Professional
D. A. Norman (2002.), The Design of Everyday Things, Basic Books

Za studente

Izvedba

ID 127424
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan