Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi

Opis predmeta

Temeljni je cilj kolegija ovladavanje pravopisnom, morfološkom i sintaktičkom normom hrvatskoga standardnog jezika te razvijanje usmenih i pisanih vještina u okviru inženjerske struke. Zasebna će se pozornost posvetiti osnovnim pravopisnim načelima, sklonidbenom sustavu, sintaktičkim pravilima te osobito jezičnoj i komunikacijskoj kompetenciji u okviru inženjerske struke.

Opće kompetencije

Studenti će moći: - razvijati, proširivati, produbljivati i primijeniti poznavanje svih normativnih razina hrvatskoga standardnog jezika, - primjereno se izražavati u svim govornim situacijama i u različitim pisanim funkcionalnostilskim oblicima hrvatskoga standardnog jezika - samostalno rješavati općejezične pitanja u hrvatskome standardnom jeziku i terminološke probleme u inženjerskoj struci.

Ishodi učenja

 1. usvojiti pravopisnu i gramatičku normu hrvatskoga standardnog jezika na višoj akademskoj razini
 2. primjereno se izražavati u svim funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnog jezika
 3. razviti i usavršiti govorno i pismeno izražavanja u struci
 4. usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika
 5. usavršiti općejezična i strukovna načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova
 6. definirati, opisati i primijeniti opća terminološka načela u inženjerskoj struci
 7. samostalno rješavati općejezična i terminološka pitanja u inženjerskoj struci
 8. odabrati odgovarajuća općejezična i terminološka rješenja u stručnim tekstovima na hrvatskome standardnom jeziku

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju u dva ciklusa. Prvi ciklus sastoji se od šest tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus od šest tjedana nastave i završnoga ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 2 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 30 % 49 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 49 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika
 2. Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika
 3. Pravopisna norma hrvatskoga standardnog jezika
 4. Gramatička norma hrvatskoga standardnog jezika
 5. Sintaktička norma hrvatskoga standardnog jezika
 6. Najčešća odstupanja od hrvatske standarnojezične norme
 7. Jezične značajke znanstvenoga i stručnoga teksta
 8. MEĐUISPIT
 9. Prijevodi stručnih tekstova na hrvatski jezik
 10. Tvorba novih riječi
 11. Postanak novih naziva s osobitim obzirom na računalno i informatičko nazivlje
 12. Terminološka načela i njihova primjena u inženjerskoj praksi
 13. Znanstveni funkcionalni stil u računarstvu
 14. Utjecaj engleskoga jezika na hrvatski
 15. ZAVRŠNI ISPIT

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica (2005.), Normativnost i višefunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada
Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina (2013.), Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić"
Silić, Josip (2006.), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb : Disput
Opačić, Nives (2006.), Hrvatski u zagradama : Globalizacijske jezične stranputice, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada
Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica (2009.), Hrvatski terminološki priručnik, Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Predavanja

Izvedba

ID 57262
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan