Gospodarske i okolišne javne politike Europske unije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Organizacija i funkcioniranje političkog sustava Europske unije. Političke, monetarne i pravosudne institucije EU, uloga i međusobni odnosi. Proces donošenja odluka i javnih politika. Građanske inicijative, uloga civilnog društva i lobiranja na procese u EU. Zajedničke politike, ekonomska i monetarna politika EU. Fondovi EU, višerazinsko upravljanje i odlučivanje, uloga regija. Međunarodni sporazumi i ugovori EU.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti temelje organizacije i funkcioniranja Europske unije
 2. objasniti način rada najvažnijih institucija Europske unije
 3. pokazati znanje o procesima donošenja i implementacije javnih politika Europske unije
 4. demonstrirati proces donošenja odluka
 5. objasniti ulogu građana, civilnog društva i interesnih skupina
 6. razumjeti međunarodne odnose i ugovore EU
 7. demonstrirati osnovno znanje o gospodarskoj i monetarnoj politici EU
 8. pokazati sposobnost pripreme i prijave projekata za financiranje iz fondova EU

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i međuispita. Drugi ciklus nastave sadržava 6 tjedana direktne nastave i završni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenje od 2 sata.

Seminari i radionice

Na pripremnim radionicama provodit će se analiza javnih politika EU iz područja energetike, okoliša, transporta, gospodarstva, svemirskog programa EU, kohezijske politike, međusektorske povezanosti, proučavati aktualna savjetovanja s javnošću. Studenti će podijeljeni u grupe metodom rješavanja problemskih zadataka predlagati rješenja i kroz javnu prezentaciju predstaviti drugim grupama studenata.

Mješovito e-učenje

Organizacija videokonferencije na kojoj se predstavljaju teme iz javnih politika EU i simulacije rada EU institucija.

Samostalni zadaci

Studenti će između aktualnih tema iz područja javnih politika EU te međunarodnog djelovanja EU i globalnog utjecaja na javne politike EU (UN, OECD, sl.) napraviti samostalno istraživanje i napisati rad u obliku preglednog članka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 50 % 10 % 50 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijest nastanka EU, osnove Ugovora o EU i Ugovora o funkcioniranju EU
 2. Političke institucije EU: Europska komisija, Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće EU, Odbor regija, Europski gospodarski i socijalni odbor
 3. Monetarne institucije EU: Europska središnja banka (ECB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska investicijska banka (EIB)
 4. Pravosudne institucije EU: Sud Europske unije, Revizorski sud;
 5. Agencije i ostala tijela EU, koordinacija gospodarske i fiskalne politike EU
 6. Proces donošenja javnih politika EU: javne konzultacije, uloga građana, civilnog društva i stručne javnosti, lobiranje-primjeri gospodarskih i okolišnih javnih politika
 7. Proces donošenja javnih politika EU: predlaganje, uloge institucija EU, pregovaranje, lobiranje, usvajanje - primjeri gospodarskih i okolišnih javnih politika
 8. Međuispit
 9. Zajedničke politike EU, Višegodišnji financijski okvir EU, Proračun EU
 10. Ključne javne politike EU s naglaskom na energetiku, okoliš, transport, gospodarstvo, svemirski program EU, kohezijska politika
 11. Partnerski sporazumi, Operativni programi, Fondovi EU
 12. Višerazinsko upravljanje i odlučivanje, nacionalni strateški dokumenti, regionalno i lokalno planiranje
 13. Priprema programa i projekata za financiranje iz fondova EU – primjeri iz gospodarstva, okoliša
 14. Međunarodni sporazumi i ugovori EU
 15. Završni ispit

Literatura

Tatjana Briški, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Jelena Špiljak (2016.), Pojmovni vodič kroz Europsku uniju za zastupnike Hrvatskog sabora, Hrvatski Sabor
Klemens Jons (2016.), Convincing Political Stakeholders, Wiley-VCH Verlag&Co.KGaA,
(.), Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
(.), Europska komisija, Europski parlament – službene publikacije,
(.), Javne politike EU - interne skripta (Davor Škrlec),
(.), Pogled na petogodišnji mandat kroz tisak i digitalne medije, Davor Škrlec, 2019., ISBN: 978-953-59335-3-3,

Za studente

Izvedba

ID 222529
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
15 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan