Geoinformacijski sustavi

Opis predmeta

Razvoj GISa. Svijest o prostoru i kartografske podloge GISa. Koordinatni sustavi, kartografske projekcije, geodetski datumi. Rasterski i vektorski formati podataka. Izvori i prikupljanje podataka. Modeliranje geoprostornih informacija. Osnovni koncepti baza podataka za GIS. Objektno-relacijski i objektni modeli podataka. GIS projekt. GIS analize. Distribuirani GIS. Web kartografija i WebGIS. Koncept mobilnog GISa. Integracija GIS s ostalim informacijskim sustavima. Primjeri izvedenih projekata.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći teorijske osnove i znanja za praktičnu primjenu geoinformacijskih sustava: 1 koncept geoprostornog modeliranja; 2. osnovna znanje o geoprostornim bazama podataka; 3. praktična znanja o GIS analizama i razvoju aplikacija za GIS; 4. praktična znanja i vještine za sudjelovanje u GIS projektima

Ishodi učenja

 1. opisati razvoj geoinformacijskih sustava
 2. reproducirati kartografsku podlogu geoinformacijskih sustava
 3. objasniti izvore i vrste prostornih podataka
 4. primijeniti znanja iz modeliranja prostornih podataka
 5. primijeniti prostorne analize
 6. dizajnirati geoinformacijske sustave

Oblici nastave

Predavanja

Teorijski dio kroz prezentacije na predavanjima, primjeri sa stvarnim podacima u GIS softveru.

Provjere znanja

Pismena provjera znanja iz terorijskog dijela gradiva je putem Moodle sustava,

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe su namijenjene učenju GIS softvera koji će se koristiti u GIS projektu.

Konstrukcijske vježbe

Svaki student izrađuje GIS projekt s realnim podacima i analizama.

E-učenje

Dopunska literatura, poveznice na video zapise, softver, primjeri iz prakse.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 60 % 0 % 60 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. razvoj pohrane prostornih podataka, kartografije i GIS-a
 2. kartografska podloga GIS-a: mjerilo, projekcije, koordinatni sustavi
 3. izvori prostornih podataka; kvaliteta podataka, osnove GPS-a
 4. principi modeliranja prostora u GISu; formati podataka; rasterski i vektorski tipovi podataka
 5. topologija i osnovne GIS analize
 6. konceptualno modeliranje podataka u GISu; osnove geoprostornih baza podataka
 7. modeliranje i rukovanje s prostornim podacima u informacijskim sustavima
 8. napredne GIS analize, mrežne analize
 9. interoperabilnost, polustrukturirani modeli podataka
 10. WebGIS koncept, OGC WMS, OGC WFS
 11. mobilni GIS
 12. geoinformacijski servisi - Google Maps, Bing
 13. pregled i usporedba GIS softvera, openource rješenja
 14. primjena GIS u energetici, telekomonukcijama i sličnim djelatnostima
 15. upravljanje GIS projektima

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Literatura

Tor Bernhardsen (2002.), Geographic Information Systems: An introduction, John Wiley & Sons
Z. R. Peng, M. H. Tsou (2003.), Internet GIS, John Wiley & Sons
John E. Harmon, Steven J. Anderson (2003.), The Design and Implementation of Geographic Information Systems, Wiley

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127415
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan