Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost

Opis predmeta

Energetika u svijetu i Hrvatskoj. Energetski resursi, pretvorba energije i neposredna potrošnja energije (efikasno korištenje energije u industriji i zgradarstvu). Upravljanje potrošnjom i njen značaj. Osnovne vrste energetske potrošnje i strategija gospodarenja energijom u industriji i zgradama. Mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti i financiranje energetske učinkovitosti. Gospodarenje energijom u industriji i zgradarstvu. Tehničke i ljudske komponente gospodarenja energijom. Principi primjene programa gospodarenja energijom i zaštite okoliša, načini motivacije, vođenja i timskog rada. Regulacija energetskih djelatnosti i organizacija tržišta energije. Ekonomska i socijalna regulacija. Regulacijska tijela. Reguliranje monopola ili javne usluge. Reguliranje ulaska energetskih subjekata u sektor (dozvole, povlašteni statusi, nova izgradnja) i nadzor nad tržištem. Nadzor standarda kvalitete i izvedbe. Trgovina i kupnja energije na liberaliziranom tržištu.

Opće kompetencije

Sadašnja i buduća globalna potrošnje energije, zaliha energenata i energetski sektor u Hrvatskoj. Energetski sustavi krajnjih korisnika i startegija gospodarenja energijom u industriji i zgradarstvu. Program gospodarenja energijom u industriji i zgradarstvu. Metode i alati programa gospodarenja energijom (energetska analiza, energetski troškovni centri, pokazatelji učinkovitosti potrošnje energije). Informiranje i motiviranje. Ekonomija projekata energetske učikovitosti (proračun isplativosti projekta, procjena rizika, investicije, praktična vježba). Zakonodavni okvir za regulaciju energetskih djelatnosti. Modeli regulacije. Područja regulacije. Regulacija cijena, investicija, tehničkih standarda i kvalitete usluga. Metodologije za odrađivanje tarifnih pravila. Pristupi prijenosnim i distributivnim sustavima

Ishodi učenja

 1. objasniti i zaključiti o proizvodnji energenta i potrošnji energije u Svijetu i Hrvatskoj
 2. objasniti principe upravljanja energijom i okolišem
 3. primijeniti i analizirati metodologiju gospodarenja energijom u industriji
 4. objasniti povezati kakva je EU politika energetske učinkovitosti i koje su preporuke za politiku energetske učinkovitosti te kakav je zakonski okvir energetske učinkovitosti u Hrvatskoj
 5. objasniti koje su prepreke za implementaciju energetske učinkovitosti
 6. analizirati odnos između potrošnje energije i količine proizvodnje
 7. analizirati i procijeniti potrošnju te preporučiti mjere energetske učinkovitosti za sustave električne energije (tarife, potrošnja jalove energije, rasvjeta, motori)
 8. procijeniti potrošnju te preporučiti mjere energetske učinkovitosti za energetske sustave u industriji: pumpe, ventilatori, komprimirani zrak, goriva, izgaranje i kotlovi, para

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Provjere znanja

Provjera znanja se providi dva puta i to u osmom i petnaestom tjednu. Provjera znanja je pismena i sastoji se od pitanja sa zaokruzivanjem, pitanja s opisnim odgovorm i zadataka.

Auditorne vježbe

Proračuni energetske učinkovitosti komponenti energetskog sustava u industriji.

Konzultacije

Konzultacije prema potrebama studenata.

Konstrukcijske vježbe

Proračun energetske učinkovitosti odabrane komponente energetskog sustava u industriji.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaća zadaća sa zadacima.

Stručni posjeti

Posjet energani u tvornici ili velikoj poslovnoj zgradi.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 60 % 8 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 32 %
Završni ispit: Usmeni 14 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Procjena sadašnjih i budućih energetskih sustava (resursi, pridobivanje, konverzija, krajnja potrošnja) i mogućnosti zadovoljenja regionalnih i globalnih potreba u 21 stoljeću na održiv način. Energetika u svijetu i hrvatskoj: udio pojedinih energenata u podmirenju potreba za energijom, karakteristike energenata (ugljen, prirodni plin, nafta nuklearno gorivo, obnovljivi izvori). Prikaz EES sustava Hrvatske i kretanja proizvodnje električne energije u prošlosti. Energija i dobrobit društva. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: električna energija I (jalova energija i vršno opterećenje)
 2. Osnovne vrste krajnje potrošnje energije i strategija gospodarenja energijom u industriji i zgradama. Mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti. Program gospodarenja energijom i zaštita okoliša. Cilj gospodarenja energijom. Mogućnosti financiranja programa i projekata energetske učinkovitosti i kogeneracije. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: električna energija II (vršno opterećenje).
 3. Metode i alati programa gospodarenja energijom (energetska analiza, energetski troškovni centri, pokazatelji učinkovitosti potrošnje energije). Informiranje i motiviranje. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: električna energija III (rasvjeta).
 4. Tehničke komponente i ljudski faktor programa gospodarenja energijom. Principi primjene programa gospodarenja energijom i zaštite okoliša, načini motivacije, vođenja i timskog rada. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: električna energija IV (elektromotori).
 5. Smjernice za uspješnu primjenu programa racionalnog gospodarenja energijom u industriji. Strateški pristup gospodarenju energijom. Organizacija programa gospodarenja energijom. Energetska učinkovitost u okviru energetskog zakonodavstva. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: pumpe.
 6. Deregulacija i trziste elektricne energije. Trgovina i kupnja energije na liberaliziranom tržištu, načini trgovanja energijom, uloga pojedinih subjekata tržišta. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: ventilatori
 7. Elektroenergetski sustavi krajnjih potrošača i racionalizacija potrošnje električne energije. Smanjenje troškova za električnu energiju (analiza dnevnog dijagrama opterećenja, elektromotori, transformatori, kompenzacija jalove energije, rasvjeta). Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: goriva i izgaranje
 8. Provjera znanja
 9. Energetski sustavi u industriji I: gospodarenje energijom sustava za proizvodnju pare i topline (kotlovi i procesne peći), gospodarenje energijom sustava za komprimirani zrak, gospodarenje energijom sustava za ventilaciju. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: kotlovi, distribucija pare.
 10. Energetski sustavi u industriji II: kotlovi i izgaranje, utjecaj na stupanj djelovanja i iskorištenje goriva, povrat i iskorištavanje otpadne topline, gospodarenje energijom sustava za distribuciju vode. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: komprimirani zrak.
 11. Program gospodarenja energijom u industriji: organizacija programa gospodarenja energijom u industriji, mjerenje i nadzor potrošnje energije u tvornici, snimanje stanja, izrada programa racionalnog gospodarenja energijom.organizacija energetske službe u tvornici. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: industrijska toplinska izolacija.
 12. Gospodarenje energijom u zgradarstvu: racionalizacija potrošnje energije za grijanje, toplinska izolacija u zgradarstvu, sustavi za upravljanje energetikom u zgradama. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: energetska učinkovitost u zgradarstvu I (tehnicka regulativa).
 13. Prijenos topline u toplinskom uređaju i industrijska toplinska izolacija. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: energetska učinkovitost u zgradarstvu II (toplinska izolacija).
 14. Zakonski okvir energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i EU. Auditorna vježba proračun mjera energetske učinkovitosti: energetska učinkovitost u zgradarstvu III (sustavi grijanja).
 15. Provjera znanja

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Zoran Morvaj; Dusan Gvozdenac; Zeljko Tomsic (2016.), Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji, Energetika marketing d.o.o.
Zoran K. Morvay; Dusan D. Gvozdenac (2008.), Applied Industrial Energy and Environmental Management, John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom
Wayne C. Turner, Steve Doty (2009.), Energy Management Handbook, 7th edition, Fairmont Press
D. Feretić, Ž. Tomšić, D. Škanata, N. Čavlina, D. Subašić (2000.), Elektrane i okoliš, Element, Zagreb
Albert Thumann; William J. Younger, Terry Niehus (2009.), Handbook of Energy Audits, Eighth Edition, CRC Press

Predavanja

Auditorne vježbe