Osnove energetske elektronike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnovne vrste elektroničke učinske pretvorbe, osnovne vrste učinskih pretvarača i učinskih elektroničkih sklopki, kao i primjene učinske elektronike u različitim područjima tehnike.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Elective Courses (5. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Elective Courses (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
[FER3-EN] Electrical Power Engineering - profil
Core-elective courses (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati rad elektroničkih učinskih pretvarača prema vrstama pretvorbe
 2. Definirati osnovne tipove elektroničke energetske pretvorbe
 3. Klasificirati elektroničke učinske pretvarače
 4. Usporediti svojstva i uporabne karakteristike učinskih poluvodičkih ventila
 5. Analizirati osnovne topologije i funkcije elektroničkih učinskih pretvarača
 6. Usporediti svojstva pojedinih vrsta elektroničkih učinskih pretvarača
 7. Analizirati složeni sustav učinskog pretvarača i njegove osnovne sastavne dijelove
 8. Analizirati negativne učinke rada elektroničkih učinskih pretvarača na izvore i trošila
 9. Prepoznati karakteristične primjere primjene uređaja učinske elektronike

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se provode kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 vježbi, a drugi ciklus od 6 vježbi. Laboratorijske vježbe se provode s tjednim opterećenjem od 1 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 20 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 20 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove elektroničke učinske pretvorbe, Vrste elektroničke učinske pretvorbe, Pokazatelji kvalitete pretvorbe - djelotvornost. faktor snage, Podjela učinskih pretvarača
 2. Idealna poluvodička sklopka, Podjela poluvodičkih ventila utemeljena na upravljivosti, Kvadranti rada idealne poluvodičke sklopke, Idealizirani model poluvodičke sklopke, Četverokvadrantna poluvodička sklopka
 3. Topologija i topološko stanje pretvarača, Primjeri razvoja topologija
 4. Temeljni sklopovi učinske elektronike, Diodni ispravljači, Fazno upravljivi ispravljači
 5. Sklapanje i komutacija poluvodičke sklopke, Pasivne komponente kao skladišta energije, Induktivno skladištenje energije. poredna dioda
 6. Istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja, Pasivni filtri za elektroničke učinske pretvarače
 7. Istosmjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem
 8. Međuispit
 9. Izmjenjivači, Harmonička analiza, Elektromagnetska kompatibilnost
 10. Izvori izobličenja kod elektroničkih učinskih pretvarača, Utjecaj elektroničkog učinskog pretvarača na trošilo i napojnu mrežu, Elektromagnetska kompatibilnost u učinskoj elektronici
 11. Izmjenični pretvarači, Tok energije u sklopovima učinske elektronike
 12. Struktura poluvodičke sklopke, Gubitci kod učinskih poluvodičkih ventila, Hibridne poluvodičke sklopke, Odabir poluvodičkih sklopki utemeljen na topologiji pretvarača
 13. Primjena učinske elektronike u napojnim mrežama, Primjena učinske elektronike u transportu
 14. Primjena učinske elektronike u automatizaciji i procesnoj industriji, Primjena učinske elektronike u obnovljivim izvorima energije
 15. Završni ispit

Literatura

J. Kassakian, M. Schlecht, G. Verghese (2000.), Osnove učinske elektronike - Topologije i funkcije pretvarača (prijevod), Graphis
Daniel W. Hart (1997.), Introduction to Power Electronics, Prentice Hall
V. Šunde, Ž. Jakopović, Z. Benčić (2021.), Osnove učinske elektronike - Simulacijsko modeliranje, Graphis
Andrzej M. Trzynadlowski (2016.), Introduction to Modern Power Electronics, Springer Science & Business Media
Muhammad H. Rashid (2018.), Power Electronics: Devices, Circuits And Applications, Pearson India

Za studente

Izvedba

ID 252374
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
18 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan