Fizika

Ishodi učenja

 1. Primijeniti tehnike matematičke analize (deriviranje, integriranje) u analizi fizikalnih problema.
 2. Definirati kinematičke varijable (vektori položaja, brzine i akceleracije) u trodimenzionalnom prostoru i primjenjivati veze između njih.
 3. Analizirati jednostavne mehaničke sustave i riješiti Newtonovu jednadžbu gibanja.
 4. Primijeniti zakone očuvanja energije i količine gibanja na mehaničke sustave.
 5. Primijeniti osnovne principe (2. Newtonov zakon) na složene pojave u mehanici (harmonički oscilator, valovi).
 6. Objasniti načela specijalne teorije relativnosti.
 7. Objasniti zakone elektromagnetizma i primijeniti ih na jednostavne fizikalne situacije.
 8. Izvesti iz Maxwellovih jednadžbi valnu jednadžbu za elektromagnetski val.
 9. Objasniti pojave interferencije i polarizacije svjetlosti.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s riješenim primjerima i pokusima

Mješovito e-učenje

Zadaće kroz sustav za e-učenje

Laboratorij

Studenti izvode laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 5 % 10 % 5 % 10 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Napomena / komentar

Za prolaz na međuispitu i na završnom ispitu jedan (od četiri) računski zadatak mora biti u cijelosti točno riješen. Za prolaz na pismenom ispitu dva (od šest) računska zadatka moraju biti u cijelosti točno riješena.

Tjedni plan nastave

 1. Kinematika (referentni okvir. položaj. brzina i akceleracija čestice), Prikaz gibanja čestice u pravokutnom koordinatnom sustavu, Galilejeve transformacije položaja i brzine čestice
 2. Prvi Newtonov zakon; Inrcijski referentni okvir, Količina gibanja čestice; Drugi Newtonov zakon; Newtonova jednadžba gibanja, Gibanje pod djelovanjem stalne sile (slobodni pad. kosina. koloture)
 3. Međudjelovanje čestica; Treći Newtonov zakon; Unutarnje i vanjske sile u sustavu čestica;, Očuvanje linearne količine gibanja u sustavu čestica
 4. Definicija rada i snage, Kinetička energija, Konzervativna sila, Stabilna i nestabilna ravnoteža, Očuvanje mehaničke energije, Disipativne sile
 5. Jednostavni harmonički oscilator (masa na opruzi); Jednadžba gibanja i njeno rješenje; Energija pri jednostavnom harmoničkom titranju, Prigušeno titranje; podkritično. kritično i nadkritično prigušenje, Prisilno titranje; Amplituda i faza pri prisilnom titranju; Pojava rezonancije, Vezani titrajni sustavi; Normalni modovi titranja
 6. Širenje valova; Frekvencija i fazni vektor; Fazna brzina; Superpozicija, Valna jednadžba i njeno opće rješenje; Valni paket, Transverzalni val (jednadžba gibanja. brzina širenja. snaga. stojni val)
 7. Transmisija i refleksija transverzalnog vala na granici sredstava; Koeficijenti transmisije i refleksije, Longitudinalni val (jednadžba gibanja. brzina širenja. snaga. stojni val), Adijabatski zvuk (brzina propagacije. amplituda tlaka. razina buke); Dopplerova pojava
 8. Međuispit
 9. Eksperimentalna pozadina; Postulati specijalne teorije relativnosti, Relativistička kinematika; Lorentzove transformacije; Kontrakcija duljine; Dilatacija vremena, Relativistička energija i količina gibanja; Masa mirovanja čestice
 10. Elektrostatika; Coulombova sila; Električno polje i potencijal, Magnetostatika; Magnetsko polje ravnog vodiča Biot-Savartov zakon
 11. Prva Maxwellova jednadžba; Gaussov zakon za električno polje, Druga Maxwellova jednadžba; Gaussov zakon za magnetsko polje
 12. Treća Maxwellova jednadžba. Faradayev zakon indukcije, Četvrta Maxwellova jednadžba. Ampère-Maxwellov zakon
 13. Valna jednadžba za elektromagnetsko polje, Ravni val kao rješenje valne jednadžbe; Svojstva ravnih valova, Linearna i kružna polarizacija elektromagnetskog zračenja, Poyntingov teorem i vektor; Intenzitet elektromagnetskog zračenja; Gustoća energije elektromagnetskog polja, Polarizacija svjetlosti; Malusov zakon
 14. Koherentni izvori; Konstruktivna i destruktivna koherencija valova iz dva izvora; Youngov pokus, Fazni pomak zbog refleksije zračenja; Interferencija svjetlosti odbijene na tankom filmu, Interferometrija; Detekcija i mjerenje malih pomaka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(2. semestar)

Literatura

D. Horvat (2005.), Fizika 1: Mehanika i toplina, Hinus
D. Horvat (2011.), Fizika 2: titranje, valovi, elektromagnetizam, optika i uvod u modernu fiziku, Neodidakta
P. Kulišić (2005.), Mehanika i toplina, Školska knjiga
V. Henč-Bartolić, P. Kulišić (1991.), Valovi i optika, Školska knjiga
V. Henč-Bartolić, M. Baće, L. Bistričić, D. Horvat, P. Kulišić, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec (2002.), Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2014.), Principles of Physics, Wiley
V. Henč-Bartolić, M. Baće, L. Bistričić, D. Horvat, P. Kulišić, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec (1996.), Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183368
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
75 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan