Ekonomija u energetici

Opis predmeta

Spoznaja sveze između gospodarskog rasta i potrošnje energije. Pregled energetskih izvora, potražnje, opskrbe i trgovine energijom u svijetu. Osnove teorije oskudnosti i primjena na energetiku. Osnovni koncepti iz teorije tvrtke s primjenom na energetski sektor. Energetska tržišta - liberalizacija i deregulacija. Spoznaja o složenosti tržišta električne energije. Organizacija tržišta električne energije. Sudionici na tržištu električne energije. Rizici na tržištu električne energije. Vrste tržišta i ugovora. Tržište pomoćnih usluga. Utjecaj ograničenja elektroenergetskog sustava na cijene električne energije. Metode ocjene isplativosti investiranja. Investiranje u proizvodnju električne energije. Investiranje u poboljšanje energetske učinkovitosti kao novi izvor energije. Investiranje u prijenos. Energetske strategije u tržišnim uvjetima.

Opće kompetencije

Temeljna znanja o električnoj energiji kao robi i njezinoj ekonomskoj vrijednosti te tržišnom položaju. Uvid u funkcioniranje suvremenih tržišta električne energije. Razumijevanje ograničenosti primarnih energetskih izvora i veze gospodarskog rasta i potrošnje energije.

Ishodi učenja

 1. objasniti povijesne i suvremene pojavnosti i uzročno-posljedične veze na svjetskom tržištu energije
 2. razlikovati sudionike na tržištu električne energije, njihove strateške ciljeve i procese donošenja odluka u tržišnim uvjetima
 3. procijeniti rizike i primjenjivost različitih mehanizma za smanjenje rizika sudjelovanja na tržištu električne energije
 4. demonstrirati utjecaje fizikalnih karakteristika električne energije na tržište električne energije
 5. usporediti različite investicijske opcije u elektroenergetskom sektoru prema njihovoj isplativosti u tržišnim uvjetima
 6. odabrati prikladnu strategiju za sudjelovanje na tržištu u ovisnosti o tipu sudionika

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju svaki tjedan osim u tjednima međuispita i to u trajanju od 3 sata tjedno. Korištenje sustava za elektroničko prikupljanje odgovora u učionici.

Provjere znanja

U kontinuiranom dijelu polaganja predmeta postoje dvije provjere znanja.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe integrirane su u predavanja, a pružaju dodatnu pomoć u shvaćanju materije s predavanja kroz rješavanje zadataka

Konzultacije

Konzultacije se održavaju prema dogovoru putem maila i uživo

Konstrukcijske vježbe

Studenti obrađuju odabrani slučaj sudjelovanja na tržištu korz alate RETScreen i CrystalBall. Izračunava se isplativost investiranja te se procjenjuje rizik.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 50 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 9 % 50 % 9 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 16 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 16 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno o ekonomiji u energetici Teorija oskudnosti, efikasnosti i održivog razvoja Veza energije i gospodarskog razvoja
 2. Pregled energetske situacije u svijetu (proizvodnja i potrošnja primarnih izvora energije, glavni trendovi na svjetskom energetskom tržištu, budući izazovi)
 3. Liberalizacija tržišta električne energije
 4. Osnove tržišta i teorija tvrtke
 5. Tržišni rizici, vrste tržišta i ugovora
 6. Organizacija tržišta električne energije
 7. Sudionici tržišta električne energije.
 8. Sigurnost sustava i pomoćne usluge I.
 9. Sigurnost sustava i pomoćne usluge II.
 10. Utjecaj prijenosne mreže i ograničenja sustava na cijene električne energije I.
 11. Utjecaj prijenosne mreže i ograničenja sustava na cijene električne energije II.
 12. Investiranje u proizvodnju električne energije
 13. Investiranje u prijenos
 14. Energetske strategije u tržišnim uvjetima
 15. Primjeri iz prakse

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

Daniel S. Kirschen, Goran Štrbac (2004.), Fundametals of Power System Economics, Wiley
Ivar Wangesteen (2007.), Power System Economics – The Nordic Electricity Market, Tapir Academic Press
Carol A. Dahl (2004.), International Energy Markets - Understanding Pricing, Policies and Profits, PennWell

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86456
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
40 Predavanja
5 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan