Ekonomija u energetici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Spoznaja sveze između gospodarskog rasta i potrošnje energije. Pregled energetskih izvora, potražnje, opskrbe i trgovine energijom u svijetu. Osnove teorije oskudnosti i primjena na energetiku. Osnovni koncepti iz teorije tvrtke s primjenom na energetski sektor. Energetska tržišta - liberalizacija i deregulacija. Spoznaja o složenosti tržišta električne energije. Organizacija tržišta električne energije. Sudionici na tržištu električne energije. Rizici na tržištu električne energije. Vrste tržišta i ugovora. Tržište pomoćnih usluga. Utjecaj ograničenja elektroenergetskog sustava na cijene električne energije. Metode ocjene isplativosti investiranja. Investiranje u proizvodnju električne energije. Investiranje u poboljšanje energetske učinkovitosti kao novi izvor energije. Investiranje u prijenos. Energetske strategije u tržišnim uvjetima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti povijesne i suvremene pojavnosti i uzročno-posljedične veze na svjetskom tržištu energije
 2. razlikovati sudionike na tržištu električne energije, njihove strateške ciljeve i procese donošenja odluka u tržišnim uvjetima
 3. procijeniti rizike i primjenjivost različitih mehanizma za smanjenje rizika sudjelovanja na tržištu električne energije
 4. demonstrirati utjecaje fizikalnih karakteristika električne energije na tržište električne energije
 5. usporediti različite investicijske opcije u elektroenergetskom sektoru prema njihovoj isplativosti u tržišnim uvjetima
 6. odabrati prikladnu strategiju za sudjelovanje na tržištu u ovisnosti o tipu sudionika

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Na računalima će se modelirati ekonomski odnosi u elektroenergetskom sustavu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 10 % 18 % 10 % 18 %
Sudjelovanje u nastavi 6 % 12 % 6 % 12 %
Međuispit: Pismeni 15 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 15 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 60 % 30 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Organizacijske strukture prije i poslije restrukturiranja, Vertikalno i horizontalno organizirane energetske kompanije, Modeli natjecanja
 2. Primjena klasične ekonomske teorije na elektroenergetske sustave, Organizacija i struktura tržišta, Tržište električne energije i pomoćnih usluga, Razmjena električne energije, Osnove aukcijskog mehanizma
 3. Ponuda-potražnja, Elastičnost, Određivanje cijene energije i međuovisnosti
 4. Međuovisnosti, Električna energija kao proizvod, Utjecaj obnovljivih izvora energije na formiranje cijena električne energije, Emisije CO2 i zeleni certifikati
 5. Modeli tržišnog kliringa, Uvjeti upotrebe elektroenergetskog sustava
 6. Energetsko zakondavstvo, Mrežna pravila, Vrste pomoćnih usluga, Pružatelji pomoćnih usluga, Modeli tržišta pomoćnih usluga, Cijena pomoćnih usluga
 7. Utjecaj pomoćnih usluga u elektroenergetskom sustavu na cijenu električne energije, Iznosi potreba i financijska nadoknada za pomoćne usluge, Obavezne i komercijalne usluge, Zagušenje kao rezultat tržišnih transakcija, Tržišna snaga
 8. Međuispit
 9. Ekonomski kriteriji, Planiranje s najnižim troškovima i integrirano planiranje izvora, Predviđanje potražnje, Optimizacijski problemi za planiranje energetskog miksa
 10. Svojstva izvora energije, Troškovi i koristi izvora energije, Nivelirani trošak električne energije, Metode za planiranje elektroenergetskog sustava: simulacijski i optimizacijski modeli, Utjecaj na okoliš
 11. Obnovljivi izvori energije i državna pomoć, Problem adekvatnosti proizvodnje, Mehanizmi financijske nadoknade proizvodnog kapaciteta, Vanjski troškovi proizvodnje električne energije, Analiza životnog ciklusa
 12. Ekonomski modeli za energetske projekte, Financijski modeli za energetske projekte, Proces donošenja odluka: Višekriterijsko donošenje odluka
 13. Pomoćne usluge i njihovi pružatelji, Pomoćne usluge u pogonu elektroenergetskog sustava, Rezerva
 14. Energija uravnoteženja, Troškovi i određivanje potreba za pomoćnim uslugama
 15. Završni ispit

Literatura

Daniel S. Kirschen, Goran Štrbac (2004.), Fundametals of Power System Economics, Wiley
Steven Stoft (2002.), Power System Economics: Designing Markets for Electricity, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 249957
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan