Electronic Systems Design

Opis predmeta

Načela projektiranja i izvedbe elektroničkih uređaja i sustava. Tehnologije izrade tiskanih pločica i montaže komponenti. Tehničko dokumentiranje. Propisi i norme. Projektiranje tiskanih pločica: pravila projektiranja, korištenje programskih alata za projektiranje tiskanih pločica, mehaničko projektiranje, priprema proizvodne dokumentacije. Postupci projektiranja za sklopove i uređaje s posebnim zahtjevima. Značajke izvora napajanja elektroničkih uređaja i sustava. Odvođenje topline: prirodno i prisilno strujanje, projektiranje hladila. Zaštita i smetnje. Prekostrujna i prenaponska zaštita. Elektromagnetska kompatibilnost. Proces razvoja i životni ciklus elektroničkog uređaja. Životni vijek i pouzdanost uređaja.

Ishodi učenja

 1. Opisati proces razvoja i životni ciklus elektroničkog uređaja.
 2. Opisati proizvodne postupke elektroničkih uređaja.
 3. Dizajnirati elektronički uređaj na razini tiskane pločice korištenjem računalnih alata.
 4. Odabrati izvor napajanja elektroničkog uređaja.
 5. Prepoznati uzroke problema elektromagnetske kompatibilnosti u elektroničkim uređajima i razumijeti načine njihovog rješavanja.
 6. Izračunati parametre i odabrati komponente sustava za hlađenje elektroničkog uređaja.
 7. Analizirati sukladnost dizajna elektroničkog uređaja propisima za stavljanje uređaja na tržište.
 8. Generirati proizvodnu dokumentaciju elektroničkog uređaja.

Oblici nastave

Predavanja

-

Seminari i radionice

-

Auditorne vježbe

-

Terenska nastava

-

Samostalni zadaci

-

Laboratorij

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Seminar/Projekt 43 % 35 % 43 % 35 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Električko projektiranje, elektromehaničko projektiranje, mehaničko projektiranje, termičko projektiranje, brzo prototipiranje. Blok shema.
 2. Projektiranje električne sheme.
 3. Tehnologije proizvodnje tiskanih pločica, tehnologije montaže komponenata, priprema za proizvodnju, ispitivanje i održavanje.
 4. Projektiranje tiskanih veza. Tehnička dokumentacija.
 5. Baterije, tržišno dostupni izvori napajanja.
 6. Ispravljači, stabilizatori.
 7. Izvori napajanja s prekidanjem struje.
 8. Međuispit
 9. Uzemljenje, oklapanje.
 10. Smanjenje smetnji, elektrostatski izboj. Prenaponska i prekostrujna zaštita.
 11. Projektiranje tiskanih veza - napredne metode.
 12. Elektromagnetska kompatibilnost.
 13. Mehanizmi prijenosa topline, projektiranje hladila, ventilatori i prisilno hlađenje.
 14. Modeliranje pouzdanosti, održavanje i troškovi životnog vijeka uređaja, redundancija, tolerancija na kvarove, raspoloživost.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Elective Courses (6. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Elective Courses (6. semestar)

Literatura

R. Magjarević, Z. Stare, M. Cifrek, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković (2009.), Projektiranje tiskanih veza, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
H. Džapo, Ž. Lučev Vasić (2015.), Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja, upute za laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Kim R. Fowler (1996.), Electronic Instrument Design, Oxford University Press
Tim Williams (2013.), The Circuit Designer’s Companion, Elsevier
Henry W. Ott (1988.), Noise reduction techniques in electronic systems, Wiley-Interscience

Za studente

Izvedba

ID 223382
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan