Elementi sustava automatizacije

Opis predmeta

Struktura sustava upravljanja. Statičke i dinamičke karakteristike elemenata sustava upravljanja. Načela djelovanja i podjela osjetila i mjernih pretvornika procesnih veličina. Senzori u robotici. Obradba i prijenos mjernih signala do upravljačkog mjesta, smanjenje utjecaja smetnji. Specifični zahtjevi na mjerne uređaje u sustavima upravljanja. Inteligentna osjetila. Izvršni uređaji i motori (pneumatski, hidraulički), regulacijski ventili. Vrste upravljačkih uređaja. Uvod u programirljive logičke kontrolere (PLC). Elementi za zaštitu, nadzor i prikaz stanja u automatiziranim procesima. Uvod u sustave za nadzor i prihvat podataka sustava (SCADA).

Opće kompetencije

Znanje o principima i izvedbama elemenata sustava upravljanja. Razumijevanje sustava upravljanja i veza među elementima. Sposobnost određivanja parametara statičkih i dinamičkih karakteristika elemenata sustava upravljanja. Rad s realnim elementima.

Ishodi učenja

 1. opisati funkcioniranje mjerila fizikalinih veličina
 2. opisati funkcioniranje hidrauličkih i pneumatskih aktuatora
 3. objasniti ulogu mjernih pretvornika i pretvornika signala
 4. objasniti ulogu i izvedbe upravljačkih uređaja
 5. primijeniti programiranje PLC-a pomoću ljestvičastih dijagrama
 6. nabrojati mjerne pretvornike fizikalnih veličina
 7. objasniti ulogu senzora u robotici
 8. opisati funkcioniranje sustava za nadzor i prihvat podataka sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su organizirana po tematskim cjelinama u skladu s osnovnim vrstama elemenata sustava automatskog upravljanja.

Laboratorijske vježbe

Karakteristike mjerila kaloričkih veličina; digitalno mjerenje brzine vrtnje; programiranje PLCa

Konzultacije

Kozultacije se provode u dogovoru s nastavnikom

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 18 % 0 % 18 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 22 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 22 %
Napomena / komentar

Udio usmenog ispita iznosi ±30%.

Tjedni plan nastave

 1. Struktura sustava upravljanja i načela djelovanja te podjela osjetila i mjernih pretvornika procesnih veličina; Mjerna osjetila mehaničkih veličina
 2. Mjerna osjetila mehaničkih veličina; Mjerna osjetila kaloričkih veličina
 3. Mjerna osjetila tlaka, razine, protoka i pH
 4. Uloga mjernih pretvornika i pretvornika signala; Zahtjevi na mjerne uređaje
 5. Obradba i prijenos mjernih signala do upravljačkog mjesta; Smanjenje utjecaja smetnji
 6. Inteligentni senzori; Senzori u robotici - digitalni kompas, sonar, mehanicki dodir, kamere, laserski daljinomjeri
 7. Karakteristike izvršnih članova; Pneumatski izvršni članovi
 8. Međuispit
 9. Hidraulički izvršni članovi; Regulacijski ventili
 10. Izvedbe upravljačkih uređaja - analogne i digitalne izvedbe (uP, uC)
 11. Princip rada i komponente programirljivih logičkih kontrolera (PLC); Načini programiranja PLC-a
 12. Programiranje PLC-a pomoću ljestvičastih dijagrama
 13. Alati za programiranje PLC-a s primjerima korištenja
 14. Elementi za alarme, zaštitu, nadzor i prikaz stanja u automatiziranim procesima; Uvod u sustave vizualizacije procesnih veličina i cjelokupnog procesa (SCADA)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)

Literatura

Z. Kovačić, S. Bogdan (2014.), Elementi sustava automatizacije - Bilješke za predavanja / Control System Elements – Lecture notes, Zavod za APR, FER Zagreb.
Clarence W. de Silva (2007.), Sensors and Actuators – Control System Instrumentation, CRC Press
Bill Drury (2009.), Control Techniques Drives and Controls Handbook, The Institution of Engineering and Technology, London, UK
Bela G. Liptak (2003.), Instrument Engineers' Handbook, Fourth Edition, Volume One, CRC Press
John G. Webster, Halit Eren (2014.), Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition, CRC Press

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34296
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

89 izvrstan
78 vrlo dobar
60 dobar
51 dovoljan