Elektromehaničke pretvorbe energije

Ishodi učenja

 1. Opisati princip rada rotacijskih električnih strojeva
 2. Izvesti osnovne matematičke jednadžbe prema općoj teoriji električnih strojeva
 3. Primijeniti opći model električnog stroja za razne vrste strojeva
 4. Analizirati stacionarna pogonska stanja raznih vrsta električnih strojeva
 5. Povezati klasičnu teoriju elektromagnetskih polja s principom rada električnih strojeva

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju u dva ciklusa: prvih 7 tjedana po 3 sata i drugi 6 tjedana po 3 sata tjedno.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe održavaju se 13 tjedana po 1 sat tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe sastoje se od tri vježbe svaka u trajanju po 5 sati.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Fizikalne osnove elektromehaničke pretvorbe energije. Sila na vodič. Faradayev zakon i Lenzovo pravilo. Energetska bilanca u elektromehaničkim sustavima.
 2. Maxwellov tenzor. Princip virtualnog rada. Kronov opći model električnog stroja. Uvjeti za elektromehaničku pretvorbu.
 3. Statička i dinamička stanja elektromehaničkih sustava. Dvoosna teorija električnih strojeva.
 4. Osnovni princip rada i glavni dijelovi istosmjernog stroja. Vrste istosmjernih strojeva.
 5. Stacionarni model istosmjernog stroja. Vanjske karakteristike istosmjernih motora i generatora.
 6. Pokretanje, kočenje i upravljanje brzinom. Reakcija armature. Komutacija. Namoti istosmjernih strojeva.
 7. Strujni oblog. Protjecanje. Magnetomotorna sila izmjenične i višefazne uzbude.
 8. Međuispit.
 9. Namoti izmjeničnih strojeva. Funkcije namota i induktiviteti.
 10. Razvijeni moment. Inducirani napon.
 11. Osnovni principi rada i građa asinkronog stroja. Konstrukcija i namoti.
 12. Nadomjesna shema. Energetska bilanca.
 13. Pokusi praznog hoda i kratkog spoja. Parametri nadomjesne sheme. Momentna karakteristika.
 14. Tehnike pokretanja asinkronih strojeva. Regulacija brzine vrtnje motora na krutoj mreži i pri napajanju iz pretvarača.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(5. semestar)

Literatura

R.Wolf (1995.), Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb
Stephen Umans, A Fitzgerald, Charles Kingsley (2013.), Electric Machinery, McGraw-Hill Higher Education
Stephen J. Chapman (2012.), Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Medical Publishing

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183419
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan