Okoliš i održivi razvoj

Opis predmeta

Ekologija, okoliš, zaštita okoliša, veza sa gospodarstvom. Pritisci na okoliš, problemi i trendovi: atmosfera, klima, Kyoto protokol, vode, tlo, šume, ribarstvo, hrana, glad, energija, transport, bioraznolikost, otpad, Bazelska konvencija. Proricanje (ne)moguće budućnosti. Održivi razvoj, izmišljotina zelenih ili realnost. Održivo poduzetništvo. Dow Jones Sustainability Group Index. Poduzetnički koncepti za 21. stoljeće. Nove teme za biznis: društvena odgovornost korporacija, održiva potrošnja, promijenjene potrošačke potrebe, trgovina i okoliš, odgovornost za produkt. Alati za upravljanje održivim razvojem: EMS, ISO 14000, izvještavanje o okolišu, obračun potrošenog okoliša, analiza životnog ciklusa produkta, projektiranje za okoliš. Održivi razvoj i hrvatska poduzeća.

Opće kompetencije

Studenti ovim kolegijem dobivaju osnovna znanja iz održivog razvoja i zaštite okoliša. Spoznaja o potrbi očuvanja okoliša, aktivno sudjelovanje u akcijama civilnog društva, spoznaja kako povećati konkurentnost primjenom eko djelotvornosti, poticanje ravnopravnosti okolišne i društvene dimenzije s gospodarskom dimenzijom.

Ishodi učenja

 1. Objasniti odnos ekonomskog razvoja u kontekstu ekoloških ograničenja i oskudnih resursa
 2. Objasniti sustavnu povezanost između obrazac a proizvodnje i potrošnje, i poremećaja globalnih ekosustava
 3. Opisati institucionalni i zakonski okvir zaštite okoliša u Hrvatskoj.
 4. Objasniti emisije stakleničkih plinova, globalno zagrijavanje, i međunarodne konvencije o klimatskim promjenama
 5. Analizirati stanja i trendove u eksploataciji osnovnih resursa: energije, vode i obradive zemlje u svijetu
 6. Ocijeniti važnost održivog razvoja, i pokazatelje održivog razvoja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. prvi ciklus sadržava 7 tjedana i međuispit, a drugi 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata. Predavanja su popraćena slajdovima

Seminari

Student odabire jednu od ponuđenih tema seminara. Seminarski rad se radi u grupi od 3 studenta. Seminar treba sadržavari 15000 do 20000 znakova plus slike.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 10 % 25 % 10 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 8 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 65 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. Elementi održivog razvoja: ekonomija, okoliš, društvo. Obrazovanje za okoliš.
 2. Paradigma Uskršnjih otoka, izbor životnog stila i značaj svjetonazora.
 3. Sustavni pristup održivom razvoju. Povezanost ekonomija i ekosistema.
 4. Paradigma ekonomskog rasta i razvoja: Suvremeni obrasci proizvodnje i potrošnje i njihov utjecaj na okoliš; ekonomski razvoj i rast te njegove implikacije na okoliš i polarizaciju svjetske ekonomije.
 5. Provedba zaštite okoliša. Dokumenti zaštite okoliša.
 6. Definicije: ekologija, okoliš, zaštita okoliša. Problemi u zaštiti okoliša. Povijest zaštite okoliša i pristupi.
 7. Prostorno planiranje i zaštita okoliša. Lociranje objekata. Procjene utjecaja na okoliš. Studije utjecaja na okoliš. Sustav zaštite okoliša u RH.
 8. Provjera znanja
 9. Provjera znanja
 10. Gospodarenje otpadom.
 11. Čistija proizvodnja. Eko djelotvornost. Društvena odgovornost poduzetništva. Alati za upravljanje razvojem: EMS, ISO 14000, izvještavanje o stanju okoliša.
 12. Ozonski omotač i ozonske rupe. Efekt staklenika. Globalno zatopljenje. Posljedice globalnog zatopljenja. Održivi razvoj i zaštita okoliša – sličnosti i razlike. Kako ostvariti održivi razvoj?
 13. Pozvano predavanje.
 14. Granice rasta: svjetsko stanovništvo, voda, tlo, minerali, energija. Svjetski resursi i populacija u geopolitičkom kontekstu. Scenariji globalnog razvitka. Dimenzije održivog razvoja.
 15. U potrazi za rješenjem.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
(5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
(5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Elektronika (modul)
(5. semestar)
Obradba informacija (modul)
(5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Računarska znanost (modul)
(5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(5. semestar)

Literatura

Feretić, Danilo; Tomšić, Željko; Škanata, Dejan; Čavlina, Nikola; Subašić, (2000.), Elektrane i okoliš, Element, Zagreb
edt--Đikić, Domagoj (2001.), Ekološki leksikon, Barbat, Zagreb
James Lovelock (2006.), Osveta Geje, Izvori

Predavanja

Izvedba

ID 34275
  Zimski semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan