Etika i nove tehnologije

Opis predmeta

Ciljevi predmeta su uvesti studente u (a) najvažnija etička pitanja povezana s razvojem novih tehnologija poput robotike, umjetne inteligencije i računalne znanosti; (b) osnovna načela i paradigmatične metode pomoću kojih na ova pitanja odgovaraju standardne etičke teorije poput deontologije, utilitarizma i etike vrline, (c) šire implikacije i posljedice razvoja i primjene novih tehnnologija poput onih psiholoških, društvenih i zakonskih.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati etičke probleme općenito povezane s razvojem i primjenom novih tehnologija.
 2. Identificirati posebna etička pitanja povezana s robotikom, umjetnom inteligencijom i računalnom znanošću.
 3. Usporediti i vrednovati oprečna etička stajališta o različitim oblicima novih tehnologija.
 4. Primijeniti standardne etičke teorije prilikom analize posebnih problema povezanih s novim tehnologijama.
 5. Izložiti najvažnije psihološke, društvene i zakonske implikacije razvoja novih tehnologija.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Završni ispit: Pismeni 100 % 100 %
Ispit: Pismeni 100 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Standardne etičke teorije i njihovi središnji pojmovi: utilitarizam, deontologija i etika vrline. Nove tehnologije u kontekstu primijenjene etike: robotika, umjetna inteligencija, računalna znanost, Big Data, Internet stvari.
 2. Etika autonomnih vozila. Pitanje standarda sigurnosti. Dilema između žrtvovanja putnika i većeg broja pješaka: “Problem tramvaja” (Trolley Problem). Etičke postavke autonomnih vozila kao problem kolektivnog odlučivanja (teorija igara).
 3. Etika autonomnih naoružanih sustava. Ljudska bića “u petlji” vs. ljudska bića “izvan petlje”. Pitanje zaštite civila. Učenje o jus in bello i jus ad bellum. Međunarodno humanitarno pravo i odgovornost za ratne zločine. Problem proporcionalnosti upotrebe vojne sile.
 4. Tehnologija i međuljudski odnosi. Roboti za druženje i seks, terapeutski roboti, roboti u obrazovanju. Problemi antropomorfnog dizajna i privida osobnosti (autonomije) robota. Fenomen “Sablasne doline” (Uncanny Valley). Zloupotreba robota u svrhu manipuliranja ljudskim ponašanjem i emocijama.
 5. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 6. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 7. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 8. Međuispit
 9. Upotreba suvremenih tehnologija u medicini. Telekirurgija, robotska (aktivna) kirurgija i robotski potpomognuta (pasivna) kirurgija. Minimaliziranje ljudskih pogrešaka. Problem moralne i zakonske odgovornosti za potencijalne štete. Utjecaj novih tehnologija na odnos pacijenta i liječnika.
 10. Roboti u zdravstvenoj skrbi i skrbi za starije osobe i djecu. Primjena robota radi produljenja samostalnog života. Pitanje primjerenosti robotske skrbi za različite skupine ljudi. Roboti za skrb kao prijetnja slobodi, sigurnosti, privatnosti i ljudskoj sreći.
 11. Primjena novih tehnologija u svrhu poboljšanja ljudskog tijela, uma i ponašanja. Transhumanizam i problem povlačenja razlike između poboljšanja i liječenja. Dilema između poboljšanja ljudskog života i stvaranja nepravednih ekonomskih i društvenih razlika.
 12. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 13. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 14. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

Patrick Lin, Keith Abney, Ryan Jenkins (2017.), Robot Ethics 2.0, Oxford University Press
(.), Louis P. Pojman i James Fieser, Ethics: Discovering Right and Wrong, Wadsworth, Belmont 2012,

Za studente

Izvedba

ID 195045
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
15 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan