Energijske tehnologije

Opis predmeta

Važnost energije, opskrba energijom, energijska ograničenja. Oblici i izvori energije, klasifikacija oblika energije. Obnovljivi i neobnovljivi izvori. Pretvorbe primarnih oblika u prikladnije oblike i pretvorba električne energije u druge oblike. Prijevoz i prijenos oblika energije. Električna energija: proizvodnja, prijenos, razdioba i uporaba električne energije. Potrošnja električne energije. Energijska postrojenja. Energetske bilance. Utjecaj na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i uporabe energije (onečišćenje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija. Skladištenje energije. Energijske alternative. Energijska učinkovitost.

Opće kompetencije

Stjecanje znanja za razumijevanje energijskih tehnologija i energetskih odnosa u suvremenom svijetu. Stjecanje sposobnosti za nastavak proučavanja energetskih procesa u elektroenergetici.

Ishodi učenja

 1. razviti intuitivno razumijevanje energetskih procesa u elektroenergetskim sustavima s naglaskom na fizikalnim objašnjenjima pomoću metoda termodinamike, mehanike fluida i elektroenergetike
 2. analizirati i proračunati osnovne parametre energetskih procesa u termoelektranama, nuklearnim elektranama, hidroelektranama i vjetroelektranama
 3. izračunati promjene entropije reverzibilnih i ireverzibilnih energetskih procesa: izračunati gubitke eksergije (mehaničkog rada)
 4. izračunati eksergiju, idealni, povratljivi i realni rad energetskih procesa
 5. opisati izravne pretvorbe energije u električnu energiju (termoelektrična, termoionska i fotoelektrična transformacija, gorivni članci i magnetohidrodinamički generatori) i pretvorbe električne energije u korisne oblike energije
 6. kreirati energetske bilance i predvidjeti porast potrošnje električne energije
 7. opisati utjecaj na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i uporabe energije (onečišćenje okoliša i klimatske promjene)
 8. kombinirati samostalno učenje i analitički pristup rješavanju problema što će koristiti u najrazličitijim djelatnostima svoje karijere

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. prvi ciklus sadržava 7 tjedana i međuispit, a drugi 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 4 sata.

Provjere znanja

domaće zadaće

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe se drže umjesto dosad u satnici prisutnih laboratorijskih vježbi u istom broju sati.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 0 % 38 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 56 %
Ispit: Pismeni 0 % 94 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodna razmatranja: važnost energije, opskrba energijom. Energija u današnjem svijetu, energijska ograničenja. Sile, mehanički rad, energija i snaga.
 2. Opskrba energijom i klasifikacija oblika energije: primarni (konvencionalni i nekonvencionalni), korisni, stalni i prijelazni oblici energije, energija, eksergija i anergija. Izvori energije. Neobnovljivi izvori energije (ugljen, nafta, plin, nuklearna i geotermalna energija). Izvori energije koji se obnavljaju (vodne snage, biomasa, vjetar, sunčevo zračenje i drugi).
 3. Osnovne pretvorbe oblika energije. Pretvorba kemijske i nuklearne energije u unutrašnju kaloričku energiju.
 4. Pretvorba unutrašnje kaloričke u mehaničku energiju, pretvorba potencijalne energije vode u mehaničku energiju, pretvorba mehaničke u električnu energiju.
 5. Neposredne pretvorbe u električnu energiju (termoelektrična, termoionska, fotoelektrična transformacija, gorive ćelije, magnetohidrodinamički generatori). Pretvorbe električna energije u druge oblike energije.
 6. Energijska postrojenja. Postrojenja za proizvodnju električne energije.
 7. Električna energija: proizvodnja, prijenos, razdioba i uporaba električne energije.
 8. Provjera znanja
 9. Provjera znanja
 10. Energija za transport. Prijevoz i prijenos drugih oblika energije.
 11. Potrošnja energije: porast i predviđanja.
 12. Korisnost (stupnjevi djelovanja) energijskih pretvorbi.
 13. Energetske bilance.
 14. Utjecaj na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i uporabe energije (onečišćenje okoliša i klimatske promjene).
 15. Održivi razvoj i energija. Energijske alternative. Energijska učinkovitost.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

POŽAR, H. (1992.), Osnove energetike, 1, 2. i 3. dio, Školska knjiga, Zagreb
AUBRECHT, G.J. (2006.), Energy, PEARSON Prentice-Hall
MIKULIČIĆ, V.; ŠIMIĆ, Z. (2011.), Energijske tehnologije (Tekst, http://www.fer.hr/predmet/eneteh),

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 86466
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan