Električno mjerenje neelektričnih veličina

Opis predmeta

Prirodne pojave, tvari i fizikalni zakoni. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Električno mjerenje mehaničkih, hidrauličkih, hidrodinamičkih, toplinskih, svjetlosnih, kemijskih, radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Foto-kolorimetrija, električka analiza plinova, određivanje kisika u vodi, te količine vlage u plinovima, tekućinama i krutim tvarima. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neelektričnih veličina.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Vladimir Muljević (.), Električno mjerenje neelektričnih veličina, Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, Volume 3, pp. 638-670
Tilo Peifer, Paul Profos (2008.), Handbuch der industriellen Messtechnik, Oldenbourg Industrieverlag
(.), J. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM.,

Za studente

Izvedba

ID 155179
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik