Elektronička mjerenja i komponente

Opis predmeta

Predmetom se daju temeljna znanja iz elektroničkih mjerenja, praktične vještine potrebne kod mjerenja i temeljni podaci o svojstvima realnih pasivnih komponenata, važni za njihovu ispravnu uporabu. Okvirni sadržaj: Problematika elektroničkih mjerenja i mjernih sustava. Načini veze. Mjerne sonde. Analogni i digitalni osciloskopi. Logičke probe i analizatori. Mjerni izvori. Mjerenje kakvoće izvora, spektralne čistoće i stabilnosti. Mjerenje frekvencije i vremena. Mjerenje parametara četveropola. Analizatori mreža, princip rada i načini uporabe. Svojstva realnih pasivnih komponenti. Otpornici, potenciometri, kondenzatori, elektrolitski kondenzatori, zavojnice. Vrijednosti, E-niz, vrste, svojstva, nadomjesne sheme, klase primjene, stabilnost, faktor kvalitete, frekvencijska ovisnost. Analiza gubitaka. Mjerenje parametara pasivnih dvopola. Priključivanje dvopola kod mjerenja. Elektromehaničke komponente.

Opće kompetencije

Upoznavanje studenata s problematikom elektroničkih mjerenja i načina mjerenja parametara i kakvoće mjernih izvora, pasivnih dvopola i četveropola. Upoznavanje sa svojstvima realnih pasivnih komponenata, te mogućim pogreškama i ograničenjima pri njihovom odabiru i uporabi. Stjecanje vještine mjerenja na laboratorijskim vježbama.

Ishodi učenja

 1. opisati problematiku elektroničkih mjerenja i mjernih sustava i načine povezivanja.
 2. koristiti mjerne sonde i baratati – ispravno mjeriti analognim i digitalnim osciloskopima, logičkim analizatorima
 3. koristiti mjerne izvore i analizirati kakvoću mjernih izvora, spektralnu čistoću i stabilnost, koristiti se i razumjeti mjerenje frekvencije i vremena
 4. koristiti analizatore spektra, razumjeti načelo rada i blok shemu.
 5. definirati i baratati – ispravno mjeriti parametre četveropola. razumjeti načela rada analizatora mreža i načine uporabe
 6. analizirati i usporediti svojstva realnih pasivnih komponenti, napraviti analizu gubitaka, ispravno mjeriti parametare pasivnih dvopola i razumjeti priključivanje dvopola kod mjerenja
 7. nabrojati i objasniti načela rada elektromehaničkih komponenti

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tjedno u trajanju od tri sata.

Provjere znanja

Međusipit je organiziran kao pismena provjera znanja. Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe pokrivaju specifične dijelove kolegije i organizaraju se u dogovoru sa studentima.

Konzultacije

Definirani su termini konzultacija. Studenti se ohrabruju da iskoriste konzultacije kao dio procesa aktivnog učenja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe su obvezne. Polaže se jedan kolokvij iz osciloskopa.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Analogni i digitalni osciloskopi, Načela rada i blok shema
 3. Analogni i digitalni osciloskopi, Mjerne sonde Logičke analizatori i njihove sonde
 4. Mjerni izvori: istosmjerni i izmjenični Značajke izvora i frekvencijska područja
 5. Mjerenje kakvoće izvora, spektralne čistoće i stabilnosti Mjerenje frekvencije i vremena
 6. Spektar, načela mjerenja i izračuna, analizatori spektra
 7. Primjeri i zadaci
 8. Provjera znanja - pismeni međuispit
 9. Svojstva realnih pasivnih komponenti
 10. Otpornici, potenciometri, kondenzatori, elektrolitski kondenzatori, zavojnice
 11. Vrijednosti, E-niz, vrste, svojstva, nadomjesne sheme, klase primjene, stabilnost, faktor kvalitete, frekvencijska ovisnost Analiza gubitaka
 12. Mjerenje parametara pasivnih dvopola Priključivanje dvopola kod mjerenja
 13. Mjerenje parametara četveropola Analizatori mreža, princip rada i načini uporabe Elektromehaničke komponente.
 14. Primjeri i zadaci
 15. Provjera znanja - završni ispit, pismeni i usmeni

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

S. Tonković, Z. Stare, R. Giannini (2004.), Ispitni materijali, Zavodska skripta
S. Tonković, Z. Stare, R. Giannini (2004.), Upute za laboratorijske vježbe, Zavodska skripta
J.P. Bentley (1995.), Principles of Measurement Systems, 3-e, Longman
J. G. Webster (1999.), The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook, CRC Press, Boca Raton, USA
C.A. Harper (1997.), Passive Electronic Component Handbook, McGraw-Hill

Za studente

Izvedba

ID 86463
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan

Obavijesti