Elektroenergetski sustavi 2

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne principe prijenosa električne energije
 2. definirati osnovne principe prijenosa električne energije
 3. objasniti funkciju elemenata električnog prijenosnog sustava
 4. analizirati i izračunati električne parametre elemenata prijenosnog sustava
 5. analizirati električne prilike u prijenosnom sustavu
 6. planirati razvoj prijenosnog sustava
 7. odabrati nove elemente električnog prijenosnog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od sedam tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 13 tjedana s tjednim opterećenjem od 4 sata.

Auditorne vježbe

Vježbe prate predavanja s praktičnim i numeričkim primjerima. Naglasak je na primjeni proračuna.

Terenska nastava

Posjet postrojenju

Samostalni zadaci

Projekt

Laboratorij

4 laboratorijskih vježbi

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni razvoj elektroenergetskih sustava. Opće karakteristike elektroenergetskih sustava. Hrvatski elektroenergetski sustav. Europski elektroenergetski sustav. Budući razvoj elektroenergetskih sustava.
 2. Klasifikacija nadzemnih vodova prema funkciji. položaju. materijalima i konstrukciji. Osnovni dijelovi nadzemnih vodova.
 3. Složeni vodiči. Konstrukcija stupova. Moderni izolatori. Napredna prateća oprema.
 4. Jednadžba stanja vodiča. Kritični raspon vodiča. Kritična temperatura vodiča.
 5. Električni parametri u energetskim kabelima. Električna polja u energetskim kabelima. Konstrukcija energetskih kabela. materijali i dimenzioniranje.
 6. Carsonove formule. Otpor voda. Seminar. Projekt.
 7. Induktivitet jednostavnih i složenih vodiča. Induktivitet trofaznih prijenosnih vodova. Kapacitet voda. Kapacitet trofaznih prijenosnih vodova. Utjecaj vezanja vodiča u snopove. Utjecaj zemlje. Seminar. Projekt.
 8. Međuispit.
 9. Dugi prijenosni vod: rješenje diferencijalnih jednadžbi. Dugi prijenosni vod: interpretacija jednadžbi. Dugi prijenosni vod: tri oblika jednadžbi.
 10. Modeli kratkih. srednjih i dugih prijenosnih vodova. PI i T modeli prijenosnih vodova. Proračun napona. struja i snage upotrebom modela prijenosnih vodova. Korekcijski faktori.
 11. Nadomjesna shema energetskog transformatora. Određivanje parametra nadomjesne sheme. Djelovanje transformatora.
 12. Prijenosne jednadžbe na idelanim prijenosnim vodovima. Ferantijev efekt. Naponski i strujni valovi u različitim uvjetima opterećenja.
 13. Elementi elektroenergetskog sustava za kompenzaciju jalove snage i regulaciju napona. Djelovanje uređaja za kompenzaciju jalove snage. Dimenzioniranje i izbor lokacije za kompenzaciju jalove snage. Seminar. Projekt.
 14. Integracija obnovljivih izvora. Usporedbe izmjeničnih i istosmjernih vodova. Supergird. Seminar. Projekt.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektroenergetika (modul)
(6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Obavezni predmet smjera (2. semestar)

Literatura

(.), Marija Ožegović, Karlo Ožegović: Električne energetske mreže, FESB, 1996, ISBN 9536114194.,
Marija Ožegović, Karlo Ožegović (1996.), Električne energetske mreže I, FESB Split
Srete Nikolovski (1998.), Elektroenergetske mreže I, Elektrotehnički fakultet Osijek
Atif S. Debs (2012.), Modern Power Systems Control and Operation, Springer Science & Business Media
John J. Grainger, William D. Stevenson, Gary W. Chang (2016.), Power System Analysis,

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183411
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan