Električna postrojenja

Opis predmeta

Osnovno o elektroenergetskom sustavu. Naponska i strujna naprezanja u električnim postrojenjima. Simetrični i nesimetrični trofazni sustav. Metoda simetričnih komponenti. Impedancije elemenata elektroenergetskog sustava. Proračun struja i napona pri kratkom spoju. Standardi i propisi mjerodavni za proračun kratkog spoja. Komponente struje kratkog spoja mjerodavne za izbor elemenata električnih postrojenja. Izvedbe električnih postrojenja. Karakteristike i izbor glavnih elemenata postrojenja i razdjelnih mreža. Energetski transformatori. Mjerni transformatori. Osnovne sheme glavnih strujnih krugova. Zaštita u električnim postrojenjima i razdjelnim mrežama srednjeg i niskog napona. Mjerenje u postrojenjima i razdjelnim mrežama. Električno naprezanje izolacije i zaštita od prenapona. Kompenzacija jalove snage i energije. Pogonsko uzemljenje. Propisi i zaštitne mjere od previsokog napona dodira.

Opće kompetencije

Studenti stječu znanja: proračun kratkog spoja, izbor glavnih elemenata električnih postrojenja i razdjelnih mreža, izbor sustava mjerenja i zaštite, kompenzacija jalove snage i energije te poznavanje relevantnih standarda i propisa

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne dijelove električnih postrojenja i njihovu namjenu
 2. prepoznati osnovne dijelove električnih postrojenja na terenu
 3. opisati strujno naponske prilike u simetričnom i nesimetričnom trofaznom sustavu
 4. izračunati zadane probleme kratkog spoja za jednostavne primjere EES-a
 5. koristiti programske pakete za modeliranje mreža i proračun kratkog spoja
 6. razlikovati mehanizme prekidanja strujnog luka s obzirom na tehnologiju sklopne opreme
 7. odabrati prikladnu opremu za specifično mjesto u mreži
 8. opravdati korištenje električne opreme na specifičnim primjerima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju svaki tjedan osim u tjednima međuispita i to u trajanju od 3 sata tjedno. Korištenje sustava za elektroničko prikupljanje odgovora u učionici.

Provjere znanja

U kontinuiranom dijelu polaganja predmeta postoji jedna provjera znanja.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe prate tijek predavanja i pružaju dodatnu pomoć u shvaćanju materije s predavanja kroz rješavanje zadataka.

Laboratorijske vježbe

Modeliranje mreže i proračun kratkog spoja u programskom paketu NEPLAN.

Konzultacije

Konzultacije se održavaju prema dogovoru putem maila i uživo.

Konstrukcijske vježbe

Modeliranje mreže i proračun kratkog spoja u programskom paketu NEPLAN.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 33 % 10 % 33 % 10 %
Seminar/Projekt 33 % 15 % 33 % 15 %
Međuispit: Pismeni 33 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 33 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Nove tendencije u EE sustavima.
 2. Osnovno o elektroenergetskom sustavu.
 3. 3f sustavi (fazori, napon, struja, snaga, simetrične komponente)
 4. Modeliranje elemenata EES-a 1
 5. Modeliranje elemenata EES-a 2
 6. Proračun kratkoj spoja.
 7. Glavni elementi postrojenja (sabirnice, izolatori, rastavljači, prekidači)
 8. Provjera znanja
 9. Provjera znanja
 10. Sklopni uređaji niskog napona
 11. Energetski i mjerni transformatori, sekundarni sustavi
 12. Sheme spoja glavnih strujnih krugova
 13. Zaštita u EES-u
 14. Završna poglavlja (mjerenja, komp. jalove snage, uzemljenje, izolacija)
 15. Priprema za ZI

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektroenergetika (modul)
(5. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

S. Krajcar; M. Delimar (2011.), Transparencije s predavanja (www.fer.hr/zvne), FER
H. Požar (1990.), Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb
J.D. McDonald (2003.), Electric Power Substations Engineering, CRC Press
(http://ocw.mit.edu/index.html) MIT OpenCourseWare (2005.), Introduction to Electric Power Systems, MIT
J. Lewis Blackburn (1993.), Symmetrical Components for Power Systems Engineering, Marcel Dekker
(.), Power System Analysis John Grainger, Jr., William Stevenson McGraw-Hill 1994,

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe