Elektroenergetske mreže

Opis predmeta

Razvitak, podjela i značajke elektroenergetskih mreža. Pokazatelji kvalitete električne energije u prijenosnim i distribucijskim mrežama. Kompenzacija jalove snage i regulacija napona. Principi rada uređaja za kompenzaciju jalove snage. Postupci za određivanje snage i mjesta ugradnje kompenzacijskih uređaja. Regulacija napona promjenom parametara mreže i promjenom parametara pogonskog stanja. Stabilnost prijenosa električne energije i granica prijenosne snage. Metode za proračun statičke i prijelazne stabilnosti. Uzemljenje zvjezdišta elektroenergetskih mreža. Analize sigurnosti elektroenergetskih mreža.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći osnovna znanja iz područja elektroenergetskih mreža i proračuna neophodnih za dimenzioniranje električne opreme. Osim toga, trebaju steći znanja o regulaciji napona i kompenzaciji jalove snage, te stabilnosti sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati osnovne značajke elektroenergetskih mreža
 2. objasniti principe regulacije napona elektroenergetskog sustava
 3. primijeniti rezultate osnovnih proračuna za dimenzioniranje energetske opreme
 4. analizirati i kritički sagledati rezultate proračuna mreža
 5. planirati mjere za povećanje sigurnosti pogona EES-a
 6. procijeniti statičku i dinamičku stabilnost rada EES-a

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz tri nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od pet tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava četiri tjedana nastave i drugi međuispit. Treći ciklus ima četiri tjedna nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

dva međuispita i završni ispit

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 90 %

Tjedni plan nastave

 1. Razvitak elektroenergetskih mreža.
 2. Podjele i značajke elektroenergetskih mreža.
 3. Pokazatelji kvalitete električne energije u prijenosnim i distribucijskim mrežama.
 4. Kompenzacija jalove snage i regulacija napona.
 5. Principi rada uređaja za kompenzaciju jalove snage
 6. Postupci za određivanje snage i mjesta ugradnje kompenzacijskih uređaja.
 7. Regulacija napona promjenom parametara mreže.
 8. Regulacija napona promjenom parametara pogonskog stanja.
 9. Stabilnost rada elektroenergetskog sustava.
 10. Granična snaga prijenosa.
 11. Statička stabilnost EES-a - mali poremećaji.
 12. Prijelazna stabilnost - kriterij jednakih površina.
 13. Uzemljenje zvjezdišta elektroenergetskih mreža.
 14. Uzemljenje zvjezdišta distribucijskih mreža preko maloomskog otpora
 15. Uzemljenje zvjezdišta distribucijskih mreža preko prigušnice (petersenke)

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

J. Grainger, W. Stevenson (1994.), Power System Analysis, McGraw-Hill
J. Arrillaga, C. P. Arnold (1990.), Computer Analysis of Power Systems, John Wiley & Sons
A. S. Debs (1988.), Modern Power System Control and Operation, DSI
M. Ožegović, K. Ožegović (2004.), Električne energetske mreže I-VI, FESB Split
Amir Tokić, Viktor Milardić (2015.), Kvalitet električne energije, PrintCom Tuzla

Izvedba

ID 34443
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan