Elektrotehnička mjerenja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Strujni i naponski mjerni transformatori. Izvedbe mjernih transfomatora. Norme za mjerne transformatore. Određivanje pogrešaka mjernih transformatora. Ispitivanje magnetskih svojstava jezgre transformatora. Vatmetrička metoda mjerenja gubitaka u jezgri. Mjerenje otpora namota i rasipnog induktiviteta transformatora. Mjerenje svojstava izolacije transformatora. Kut gubitaka. Mjerenje parcijalnih izbijanja. Nekonvencionalne metode mjerenja velikih istosmjernih i izmjeničnih struja. Sustavi uzemljenja. Mjerenje otpora uzemljenja i specifičnog otpora tla. Dijagnostika energetskih kabela i vodova. Dobivanje visokih napona (VN) u pogonu. Udari munje i sustavi za lociranje udara munje. Koordinacija izolacije. Proizvodnja i mjerenje visokih izmjeničnih, udarnih i istosmjernih napona u VN laboratoriju. Proizvodnja i mjerenje udarnih struja. Metode i postupci visokonaponskih mjerenja i ispitivanja: kuglasto iskrište, kapacitivna i radna dijelila, strujni shuntovi.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. razlikovati metode za mjerenje električkih veličina u energetskim sustavima
 2. definirati i ispitati svojstva mjernih transformatora
 3. primijeniti nekonvencionalne metode u mjerenju velikih struja
 4. proizvesti pouzdane sustave uzemljenja
 5. identificirati kvarove u energetskim kabelima i vodovima
 6. identificirati visokonaponske transformatore i generatore u laboratoriju i pogonu
 7. analizirati rezultate VN ispitivanja
 8. primijeniti podatke iz sustava za lociranje udara munje

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi se ciklus sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi ukupno kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata. Laboratorijske vježbe će se organizirati u dogovoru sa studentima.

Samostalni zadaci

Provjera usvojenog gradiva kroz praktične domaće zadaće.

Laboratorij

U okviru laboratorijskih vježbi studentima će biti omogućen praktičan rad iz područja mjerenja na transformatorima i magnetskim mjerenima, a bit će i demonstrirano nekoliko vježbi iz podučja tehnike mjerenja visokih napona i struja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 30 % 0 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Idealni i realni mjerni transformator. Vektorski dijagram napona i struja. Uzroci pogrešaka mjernih transformatora.
 2. Induktivni naponski i strujni mjerni transformatori. Izvedbe i normirani zahtjevi.
 3. Diagram amplitudne i fazne pogreške (Möllinger-Geweckeov dijagram). Mjerenje pogrešaka mjernih transformatora.
 4. Ispitivanje magnetskih svojstava jezgre transformatora. Vatmetrička metoda mjerenja gubitaka u jezgri.
 5. Mjerenje otpora namota i rasipnog induktiviteta transformatora. Mjerenje svojstava izolacije transformatora. Mjerenje parcijalnih izbijanja.
 6. Nekonvencionalni mjerni pretvornici. Magnetski transduktori. Mjerenje velikih istosmjernih struja. Magnetooptički strujni transformator. Naponski optički mjerni transformator.
 7. Uzemljivanje izvora i trošila. Uzemljivači. Mjerenje otpora uzemljenja. Mjerenje otpornosti tla.
 8. Međuispit
 9. Zatjevi i sigurnost u VN ispitnom laboratoriju
 10. Kapacitivna djelila. Kuglasta iskrišta.
 11. Mjerenja i ispitivanje udarnim naponima i strujama.
 12. Mjerenje otpora izolacije. Mjerenje zaštitne karakteristike metal-oksidnih odvodnika prenapona.
 13. Mjerenja i ispitivanje visokim istosmjernim naponom.
 14. Posjeta
 15. Završni ispit

Literatura

V. Bego (1977.), Mjerni transformatori, Školska knjiga, Zagreb
V. Bego (2003.), Mjerenja u elektrotehnici, 9. dopunjeno izdanje, Graphis, Zagreb
M. S. Naidu (2009.), High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill Education
John Kuffel, Peter Kuffel (2000.), High Voltage Engineering Fundamentals, Elsevier

Za studente

Izvedba

ID 222499
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
79 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan

Sličan predmet