Elektrotehnička mjerenja

Ishodi učenja

 1. razlikovati metode za mjerenje električkih veličina u energetskim sustavima
 2. definirati i ispitati svojstva mjernih transformatora
 3. primijeniti nekonvencionalne metode u mjerenju velikih struja
 4. proizvesti pouzdane sustave uzemljenja
 5. identificirati kvarove u energetskim kabelima i vodovima
 6. identificirati visokonaponske transformatore i generatore u laboratoriju i pogonu
 7. analizirati rezultate VN ispitivanja
 8. primijeniti podatke iz sustava za lociranje udara munje

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi se ciklus sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, dok drugi tjedan sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi ukupno kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Laboratorij

U okviru nastave, studentima će biti prikazano nekoliko demonstacijskih vježbi iz podučja tehnike mjerenja visokih napona i struja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 30 % 0 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Ekvivalentni krugovi, vrste i konstrukcija transformatora
 2. Utjecaj optimizacije parametara i točnosti, Metode ispitivanja i mjerenja pogrešaka
 3. Mjerenje velikih struja
 4. Međuispit
 5. Zatjevi i sigurnost u VN ispitnom laboratoriju
 6. Kapacitivna djelila, Kuglasta iskrišta
 7. Mjerenja i ispitivanje udarnim naponima i strujama
 8. Mjerenje otpora izolacije, Mjerenje zaštitne karakteristike metal-oksidnih odvodnika prenapona
 9. Mjerenja i ispitivanje visokim istosmjernim naponom
 10. Posjeta
 11. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmet (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmet (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

V. Bego (1977.), Mjerni transformatori,, Školska knjiga, Zagreb
V. Bego (2003.), Mjerenja u elektrotehnici, 9. dopunjeno izdanje, Graphis, Zagreb
M. S. Naidu (2009.), High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill Education
John Kuffel, Peter Kuffel (2000.), High Voltage Engineering Fundamentals, Elsevier

Za studente

Izvedba

ID 222499
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
13 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
79 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan

Sličan predmet