Električni krugovi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Osnovne definicije i pojmovi; klasifikacija i svojstva električnih krugova;elementi; modeliranje elemenata; mrežne transformacije; Teoremi mreža; električni signali; definicija i podjela signala; Laplaceova transformacija; primjena na osnovne signale; primjena u jednostavnim krugovima; jednadžbe krugova ; grafovi i mreže; definicija grane, čvorišta,stabla; temeljne petlje i rezovi; jednadžbe krugova primjenom teorije grafova; rješenja jednadžbi krugova u vremenskoj i frekvencijskoj domeni; funkcije mreža; prijenosne funkcije; frekvencijske karakteristike; funkcije imitancije; LC i RC dvopoli; četveropoli; parametri četveropola: z, y, a, h i g; metode spajanja četveropola; osnovni filtarski krugovi; amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike; električne linije; definicija linije; vremenska i prostorna raspodjela signala na liniji; refleksije.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati modele realnih električnih krugova i njihovih komponenti.
 2. Koristiti fizikalne zakone i matematičke alate u rješavanju problema el. krugova.
 3. Koristiti Laplaceovu transformaciju u el. krugovima.
 4. Analizirati električni krug pomoću jednadžbi petlji, jednadžbi čvorišta.
 5. Analizirati imitancije, prijenosne funkcije i vlastite frekvencije.
 6. Dizajnirati pasivne RLC dvopole.
 7. Analizirati električni krug u vremenskoj i frekvencijskoj domeni.
 8. Analizirati i kreirati jednostavne dvopole, četveropole i elektične filtre.
 9. Analizirati prijenosne linije i prijenos signala na njima.

Oblici nastave

Predavanja

Gradivo se iznosi u formi Power Point prezentacije, te korištenjem krede i ploče. Održavaju se usklađeno s vježbama u laboratoriju. Predavanja uključuju i auditorne vježbe. Pomoću sustava Moodle rješavaju se domaće zadaće koje prate predavanja .

Laboratorij

Cilj je upoznavanje električnih komponenti te mjernih instrumenata i mjernih postupaka. Samostalna praktička iskustva u laboratoriju o primjeni teorijskih znanja koji se predaju na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 8 % 0 % 8 %
Prisutnost 0 % 2 % 0 % 2 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 75 %
Napomena / komentar

Da bi student položio mora: -ostvariti najmanje 50% bodova na međuispitu i završnom ispitu -ostvariti najmanje 50% od ukupnog broja bodova -odraditi svih 6 laboratorijskih vježbi. Eventualne izmjene u načinu bodovanja bit će objavljene na prvom predavanju.

Tjedni plan nastave

 1. Pasivni elementi: otpori. kapaciteti. induktiviteti, Modeliranje elemenata električnih krugova: elementi s koncentriranim i raspodijeljenim parametrima
 2. Kirchhoffovi zakoni, Transformacije mreža: transformacije izvora i imitancija, Teoremi električnih krugova: teorem superpozicije. teorem recipročnosti. teorem substitucije. Tellegenov teorem
 3. Aktivni elementi: ovisni i neovisni izvori. OP. OSP. SP-II. PSPV
 4. Jednadžbe petlji. čvorišta i modificirane jednadžbe čvorišta, Jednadžbe elekričnih krugova u Laplaceovoj domeni
 5. Grafovi i mreže: čvorišta. petlje i rezovi, Osnove dijagrama toka signala
 6. Jednadžbe u vremenskom i frekvencijskom području, Jednadžbe sinusoidalnog stacionarnog stanja
 7. Prijenosne funkcije, Funkcije imitancija
 8. Međuispit
 9. Frekvencijski odziv: amplitudno- i fazno-frekvencijska karakteristika, Bodeovi dijagrami
 10. Sinteza dvopola, Svojstva RC. RL i LC imitancija
 11. Parametri četveropola: naponski z parametri. strujni y parametri. hibridni parametri. prijenosni parametri. zrcalni parametri, Odnosi između parametara četveropola, Spajanje četveropola
 12. Pasivni RC i RLC filtri, Aktivni RC filtri
 13. Strujni električni filtri, Primarni i prijenosni parametri linija
 14. Vremenska i prostorna raspodjela signala na liniji, Refleksije
 15. Završni ispit

Literatura

Jurišić, Dražen, Mijat, Neven. (2016.), Električni krugovi-priručnik za studente : Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu., Sveučilište u Zagrebu
Vladimir Naglić (1992.), Osnovi teorije mreža, Sveučilišna naklada
J. Vlach (1992.), Basic Network Theory with Computer Applications, Van Nostrand
A. M. Davis (1998.), Linear Circuit Analysis, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, USA
A. B. Carlson (.), Circuits, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, USA

Za studente

Izvedba

ID 183384
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan