Elektroničke komunikacije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Opći model komunikacijskog sustava i njegove posebnosti određene vrstom prijenosnog medija. Pojam modulacije, značajke temeljnih analognih i digitalnih modulacijskih postupaka. Tehnike multipleksiranja signala, komutacije i višestrukog pristupa. Referentni model za povezivanje otvorenih sustava, uspostavljanje komunikacije između različitih sustava. Pregled arhitektura i značajki telekomunikacijskih mreža. Pregled komercijalnih radijskih sustava i tehnologija. Klasifikacija usluga i mrežne tehnologije za njihovu implementaciju.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
(5. semestar)

Opće kompetencije

Usvajanje temeljnih pojmova i znanja vezanih uz građu i značajke elektroničkih komunikacijskih sustava. Predmet objašnjava modulacijske postupake i način njihove primjene u različitim vrstama komunikacijskih sustava. Studenti će dobiti pregled suvremenih komunikacijskih tehnologija i razumjeti mogućnosti njihove primjene u realizaciji pojedinih usluga.

Ishodi učenja

 1. objasniti građu elektroničkog komunikacijskog sustava
 2. definirati parametre koji određuju prijenos informacije u različitim komunikacijskim sustavima
 3. predvidjeti karakteristike digitalnog signala pri prijenosu u osnovnom pojasu frekvencija
 4. identificirati i prepoznati osnovne značajke analognih i digitalnih modulacijskih postupaka
 5. objasniti načelo generiranja OFDM signala
 6. predvidjeti prikladne parametre modulacijskog postupka za različite primjene
 7. razlikovati tehnike multipleksiranja, usporediti postupke komutacije, razumjeti tehnike višestrukog pristupa
 8. analizirati mogućnosti i ograničenja različitih komunikacijskih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Provjere znanja

Provjere znanja

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 39 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 51 %
Ispit: Pismeni 0 % 90 %

Tjedni plan nastave

 1. Izvori i oblici informacije: zvuk, slika i podaci. Obilježja pojedinih vrsta informacijskih signala. Prijenos informacija kroz prostor (komunikacija) i vrijeme (pohranjivanje).
 2. Model komunikacijskog sustava, analogni i digitalni prijenosni sustavi, značajke različitih vrsta prijenosnih medija, uskopojasne i širokopojasne usluge.
 3. Komunikacijski kanal: prijenosna obilježja, šum u kanalu. Pojam modulacije, klasifikacija modulacijskih postupaka.
 4. Analogne i diskretne modulacije. Modulacija amplitude i njezine inačice. Izobličenje moduliranog signala i utjecaj šuma.
 5. Modulacija faze, modulacija frekvencije. Izobličenje moduliranog signala i utjecaj šuma.
 6. Digitalni prikaz elektroničkog signala, formati digitalnih signala. Interferencija među znakovima (ISI), Nyquistovi kriteriji. Signali s interferencijom među znakovima. Utjecaj smetnji i šuma u kanalu, vjerojatnost pogreške, SER i BER.
 7. Diskretne (digitalne) modulacije. Diskretna modulacija amplitude. Diskretna modulacija frekvencije. Koherentna i nekoherentna demodulacija. Diskretna modulacija faze. Diferencijalno kodiranje PSK-signala, koherentna-diferencijalna i diferencijalna demodulacija. Obnavljanje nosioca.
 8. Održavanje međuispita.
 9. Modulacijski postupak s minimalnim razmakom frekvencija, GMSK. Hibridni modulacijski postupci, QAM. Tehnike izjednačavanja u prijenosnom kanalu. Načela optimalnog prijamna, signalu prilagođeni filtar.
 10. Postupak s multipleksom ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Modulacija impulsnog signala, PAM, PDM, PPM.
 11. Referentni model za povezivanje otvorenih sustava (OSI), sučelja između slojeva, način uspostavljanja komunikacije između različitih sustava, komunikacijski protokoli.
 12. Public switched telephone network. Synchronous and asynchronous transmission, switching, multiplexing, plesiochronous digital hierarchy (PDH), synchronous digital hierarchy (SDH). Two-way communications: FDD, TDD, duplexing techniques, multiple access techniques: FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, CSMA.
 13. Modemske veze. Tehnologije digitalne pretplatničke linije. Lokalne mreže.
 14. Elektronički spektar, podjela, značajke i namjena područja radijskih frekvencija, licencirani i ISM pojasevi. Radijske lokalne mreže.
 15. Pregled mobilnih komunikacijskih sustava.

Literatura

R. Horak (2002.), Communications Systems and Networks, Wiley
R: E. Ziemer, W. H. Tranter (2008.), Principles of Communications, Wiley
A. Leon-Garcia, I. Widjaja (2003.), Communication Networks, McGraw Hill
J. G. Proakis, M. Salehi (2005.), Fundamentals of Communication Systems, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 83117
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
76 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan