Elektronička instrumentacija

Opis predmeta

Mjerni signali, podaci, umjeravanje, informacija. Elementi elektroničke instrumentacije. Sklopovi za obradbu signala. Programabilna pojačala. Pojačala za pojačavanje malih signala. Ekstrakcija signala u prisustvu smetnji i šuma. Izolacijska pojačala. Automatsko poništenje djelovanja nesavršenosti sklopovlja i utjecajnih veličina. Samoumjeravanje i samopodešavanje. Izvori referentnog signala: istosmjerni i izmjenični: podjela, izvedbe, stabilnost. Napredni analogno-digitalni pretvornici: načala rada i sklopovska izvadba. Napredni digitalno-analogni pretvornici: načela rada i sklopovska izvedba. Sustavi za prikupljanje podataka. Analiza uzroka pogrešaka u mjernom sustavu, mjere za poboljšanje izvedbi. Analiza granice osjetljivosti mjernog sustava za pojedine fizikalne veličine. Primjeri.

Opće kompetencije

Studenti svladavaju teorijska znanja potrebna za analizu i sintezu elektroničke instrumentacije. Trebaju razumjeti na koji način se dobiva iformacija o fizikalnim veličinama iz procesa, načela i modele senzora, temeljne i napredne strukture elemenata elektroničke instrumentacije. Analiziraju se nesavršenosti elemenata elektroničke instrumentacije i načini poboljšanja izvedbi. Konačno, studenti trebaju svladati određivanje granice osjetljivosti sustava prilikom mjerenja pojedine fizikalne veličine. Temeljem stečenih znanja studenti trebaju moći projektirati elektroničku instrumentaciju.

Ishodi učenja

 1. definirati pojmove: Mjerni signali, podaci, umjeravanje, informacija
 2. dizajnirati programabilna pojačala i pojačala za pojačavanje malih signala.
 3. analizirati i objasniti ekstrakciju signala u prisustvu smetnji i šuma
 4. dizajnirati izvore referentnog signala, istosmjernih i izmjeničnih
 5. dizajnirati sklopove s analogno-digitalnim i digitalno-analognim pretvornicima
 6. razviti sustave za prikupljanje podataka
 7. analizirati uzroke pogreške u elektroničkim mjernim sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

Auditorne vježbe

Konzultacije

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Ostalo

Laboratorijske vježbe u okviru LERI 2

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 2 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 13 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Programabilna pojačala
 3. Analogne sklopke
 4. RMS ac/dc pretvorba
 5. Diferencijala, instrumentacijska i izolacijska pojačala
 6. Izvori referentnog signala
 7. Primjeri i zadaci
 8. Provjera znanja - pismeni međuispit
 9. Analogno-digitalni i digitalno analogni pretvornici
 10. Šum
 11. Restauracija signala iz šuma, fazno osjetljiva demodulacija, PLL
 12. Analiza mjerne nesigurnosti
 13. Prikupljanje podataka
 14. Primjeri i zadaci
 15. Provjera znanja - završni ispit, pismeni i usmeni

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

A. Šantić (1993.), Elektronička instrumentacija, Školska knjiga, Zagreb
C.F. Coombs (1995.), Electronic Instrumentation Handbook, McGraw-Hill
Analog Devices (2005.), Data conversion handbook, Newnes
Analog Devices (2008.), Linear circuit design handbook, Newnes
P.P.L. Regtien (2005.), Electronic instrumentation, VSSD
(.), Electronic Measurement Systems: Theory and Practice A F P van Putten IoP Press 1996,

Predavanja

Izvedba

ID 34521
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan