Elektromehanika

Ishodi učenja

 1. Identificirati strukturu elektromehaničkog sustava
 2. Objasniti složenost naprava za elektromehaničku pretvorbu energije
 3. Primijeniti temeljne principe Newtonove mehanike na jednostavne sustave
 4. Analizirati jednostavne sustave primjenom Lagrangeovih i Hamiltonovih jednadžbi gibanja
 5. Pripremiti model elektromehaničkog sustava temeljen na teoriji krugova
 6. Analizirati rad elektromehaničkih naprava
 7. Ocijeniti koncept elektromehaničke naprave

Oblici nastave

Predavanja

Koncentrirana predavanja u prvom ciklusu

Seminari i radionice

projektno timski rad

Laboratorij

Projektno timski rad

Mentorski rad

potpora u timskom radu

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 45 % 0 % 45 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Klasifikacija elektromehaničkih interakcija.
 2. Prikaz elektromehaničkih interakcija krugovima.
 3. Elektromehanička veza bez gubitaka.
 4. Koenergija - alternativna funkcija energije.
 5. Osnovni tipovi kapacitivnih pretvornika.
 6. Rotacijski pretvornici.
 7. Praktični uređaji.
 8. Međuispit.
 9. Osnovni oblici induktivnih pretvornika.
 10. Rotacijski magnetski pretvornici.
 11. Pretvornici s permanentnim magnetima.
 12. Praktični uređaji.
 13. Linearizacija pretvornika.
 14. Modeli s krugovima. Analiza stabilnosti.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar) Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar) Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar)

Literatura

Z. Haznadar, Ž. Štih (1997.), Elektromagnetizam 1, Školska knjiga Zagreb
D. Horvat (2005.), Fizika 1: Mehanika i toplina, Hinus
S. Berberović (1998.), Teorijska elektrotehnika – odabrani primjeri, Graphis Zagreb
H.H. Woodson, J.R. Melcher (1968.), Electromechanical Dynamics, John Wiley & Sons
L.J. Kamm (1996.), Understanding Electro-Mechanical Engineering, IEEE Press
S.E. Lyshevski (2001.), Nano- and Microelectromechanical systems, CRC Press

Izvedba

ID 183442
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan