Elektromehanika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Povijesni kontekst, ključni pojmovi i opći opis elektromagnetskih pretvarača temeljen na razmatranju snage i energije se uvode na početku. Slijedi objašnjavanje modeliranja temeljenog na teoriji krugova i formulacije bazirane na energetskim razmatranjima. Nakon toga se detaljno pokazuje primjena uvedenih koncepata na kapacitivne pretvarače i ilustrira praktičnim primjenama. Zatim se objašnjava modeliranje magnetskih pretvarača koncentriranim parametrima. Posebna pažnja se posvećuje pretvaračima s permanentnim magnetima. Svi koncepti se ilustriraju na praktičnim primjerima. U drugom dijelu semestra se praktično primjenjuju stečena znanja na projektno i timski orijentiranom laboratorijskom radu.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar) (6. semestar)
Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar) (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Identificirati strukturu elektromehaničkog sustava
 2. Objasniti složenost naprava za elektromehaničku pretvorbu energije
 3. Primijeniti temeljne principe Newtonove mehanike na jednostavne sustave
 4. Analizirati jednostavne sustave primjenom Lagrangeovih i Hamiltonovih jednadžbi gibanja
 5. Pripremiti model elektromehaničkog sustava temeljen na teoriji krugova
 6. Analizirati rad elektromehaničkih naprava
 7. Ocijeniti koncept elektromehaničke naprave

Oblici nastave

Predavanja

Koncentrirana predavanja u prvom ciklusu

Seminari i radionice

projektno timski rad

Laboratorij

Projektno timski rad

Mentorski rad

potpora u timskom radu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 45 % 0 % 45 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Klasifikacija elektromehaničkih interakcija
 2. Prikaz elektromehaničkih interakcija krugovima
 3. Elektromehanička veza bez gubitaka
 4. Koenergija - alternativna funkcija energije
 5. Osnovni tipovi kapacitivnih pretvornika
 6. Rotacijski pretvornici
 7. Praktični uređaji
 8. Međuispit
 9. Osnovni oblici induktivnih pretvornika
 10. Rotacijski magnetski pretvornici
 11. Pretvornici s permanentnim magnetima
 12. Praktični uređaji
 13. Linearizacija pretvornika
 14. Modeli s krugovima, Analiza stabilnosti
 15. Završni ispit

Literatura

Z. Haznadar, Ž. Štih (1997.), Elektromagnetizam 1, Školska knjiga Zagreb
D. Horvat (2005.), Fizika 1: Mehanika i toplina, Hinus
S. Berberović (1998.), Teorijska elektrotehnika – odabrani primjeri, Graphis Zagreb
H.H. Woodson, J.R. Melcher (1968.), Electromechanical Dynamics, John Wiley & Sons
L.J. Kamm (1996.), Understanding Electro-Mechanical Engineering, IEEE Press
S.E. Lyshevski (2001.), Nano- and Microelectromechanical systems, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 183442
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan