Elektromehanika

Opis predmeta

Predmet obrađuje interakcije između mehaničkih struktura i elektromagnetskih polja sustava u kojima se električni i mehanički podsustavi modeliraju koncentriranim parametrima. Teorija krugova koja je uvedena u predmetu OE proširuje se na poopćene induktivitete i kapacitete, te mehaničke elemente. Uvodi se elektromehanička sveza i razmatra se pretvorba energije. Statički i kvazistatički problemi se proširuju na elektromehaničku dinamiku linearih sustava. Sva načela se uvode kroz analizu niza praktičnih naprava (motori, generatori, sustavi za levitaciju, elektromehanički releji, kapacitivni mikrofoni …). Na kraju se uvode se i nano- i mikro-elektromehanički sustavi.

Opće kompetencije

Razumijevanje složenosti naparava za elektromehaničku pretvorbu energije i nužnosti poznavanja različitih disciplina fizike i tehnike pri istraživanju, razvoju i projektiranju takvih naprava.

Ishodi učenja

 1. Objasniti složenost naprava za elektromehaničku pretvorbu energije
 2. Primijeniti temeljne principe Newtonove mehanike na jednostavne sustave
 3. Analizirati jednostavne sustave primjenom Lagrangeovih i Hamiltonovih jednadžbi gibanja i
 4. Objasniti temeljne zakone elektromagnetizma
 5. Prikazati sustave pomoću koncentriranih elektromehaničkih parametara i krugova
 6. Objasniti rad različitih složenih aparata za pretvorbu energije (rotacijski strojevi, aktuatori, levitacija)
 7. Opisati mikro i nano elektromehaničke sustave

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u 2 ciklusa od 7 i 6 tjedana

Provjere znanja

Ispiti

Pokusi na predavanjima

Pokusi

Konzultacije

Konzultacije

Seminari

Seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod: Elektromehanički sustavi
 2. Newtonova mehanika
 3. Lagrangeove jednadžbe gibanja
 4. Hamiltonove jednadžbe gibanja
 5. Temelji elektromagnetizma
 6. Koncentrirani parametri i krugovi
 7. Elektromehanički krugovi
 8. Međuispit
 9. Elektromehanička dinamika
 10. Rotacijski strojevi
 11. Aktuatori
 12. Elektromagnetska levitacija
 13. Mikroelektromehanički sustavi
 14. Nanoelektromehanički sustavi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Predmeti za iznimno uspješne studente (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Predmeti za iznimno uspješne studente (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)

Literatura

H.H. Woodson, J.R. Melcher (1968.), Electromechanical Dynamics, John Wiley & Sons
L.J. Kamm (1996.), Understanding Electro-Mechanical Engineering, IEEE Press
S.E. Lyshevski (2001.), Nano- and Microelectromechanical systems, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 90096
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan