Elektronika 2

Ishodi učenja

 1. Opisati svojstva diferencijskih pojačala
 2. Kombinirati osnovne stupnjeve pojačala u kaskadne spojeve
 3. Opisati specifičnost pojačala snage
 4. Razlikovati utjecaj kapaciteta na niskim i na visokim frekvencijama
 5. Izračunati vremenske konstante pojačala
 6. Analizirati složena pojačala s povratnom vezom
 7. Identificirati stabilnost pojačala s povratnom vezom
 8. Opisati rad sinusnih oscilatora
 9. Opisati svosjstva AD i DA pretvornika

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Završni ispit: Pismeni 20 % 50 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 20 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

U ak. god. 2019./2020. uvjet "Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe" se neće primjenjivati.

Tjedni plan nastave

 1. Statička i dinamička ograničenja operacijskih pojačala u sklopovlju za analognu obradu signala. Sklopovlje s operacijskim pojačalima za linearne analogne funkcije.
 2. Sklopovlje s operacijskim pojačalima za nelinearne analogne funkcije. Sklopovlje za preklapanje i mulipleksiranje analognog signala.
 3. Karakteristike idealnog operacijskog pojačala. Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator.
 4. Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo. Komparatori i multivibratori.
 5. Diferencijska pojačala s bipolarnim tranzistorima i FET-ovima. Pojačanje diferencijskog i zajedničkog signala. Faktor potiskivanja zajedničkog signala.
 6. Diferencijska pojačala sa strujnim izvorima. Prijenosne karakteristike diferencijskih pojačala. Amplitudno-frekvencijska karakteristika. donja i gornja granična frekvencija.
 7. Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na niskim frekvencijama. Niskofrekvencijski odziv ostalih jednostupanjskih i višestupanjskih pojačala. Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na visokim frekvencijama.
 8. Međuispit.
 9. Odziv pojačala u spoju zajedničkog kolektora. zajedničke baze i kaskode na visokim frekvencijama. Osnovna struktura pojačala s povratnom vezom. Svojstva negativne povratne veze. Analiza pojačala s negativnom povratnom vezom.
 10. Problem stabilnosti. Položaj polova i stabilnost. Nyquist-ov kriterij stabilnosti. Amplitudno i fazno osiguranje. Analiza stabilnosti korištenjem Bode-ovih dijagrama.
 11. Frekvencijska kompenzacija. Kompenzacija dominantnim polom. OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!.
 12. RC oscilatori. LC i kristalni oscilatori.
 13. Karakteristike analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvornika. Sklopovski blokovi AD i DA pretvornika (sklopke. komparatori. nizovi otpornika. nizovi kondenzatora). Frekvencijska kompenzacija. Kompenzacija dominantnim polom. OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!.
 14. Osnovne arhitekture AD pretvornika. Osnovne arhitekture DA pretvornika.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
(6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
(6. semestar)
Elektronika (modul)
(6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)

Literatura

Željko Butković (2018.), Elektronika 2, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta
A.S. Sedra, K.C. Smith (2011.), Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press
R.C. Jaeger, T.N. Blalock (2011.), Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill
ed. Hank Zumbahlen (2011.), Linear Circuit Design Handbook, Newnes, Analog Devices Inc.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183416
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
75 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan