Elektronika 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Diferencijska pojačala, diferencijsko i zajedničko pojačanje, faktor potiskivanja, prijenosna karakteristika. Pojačala snage u klasama A, B i AB. Frekvencijska karakteristika pojačala, analiza na niskim i visokim frekvencijama. Svojstva pojačala s negativnom povratnom vezom, načini spajanja povratne veze, analiza pojačala s povratnom vezom. Stabilnost pojačala s povratnom vezom, analiza stabilnosti, frekvencijska kompenzacija. Sinusni oscilatori, realizacija primjenom pozitivne povratne veze, tipične izvedbe sinusnih oscilatora. Integrirani analogni sklopovi, operacijska pojačala, integrirani stabilizatori. AD i DA pretvornici, karakteristike i osnovne arhitekture.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
(6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati svojstva diferencijskih pojačala
 2. Kombinirati osnovne stupnjeve pojačala u kaskadne spojeve
 3. Opisati specifičnost pojačala snage
 4. Razlikovati utjecaj kapaciteta na niskim i na visokim frekvencijama
 5. Izračunati vremenske konstante pojačala
 6. Analizirati složena pojačala s povratnom vezom
 7. Identificirati stabilnost pojačala s povratnom vezom
 8. Opisati rad sinusnih oscilatora
 9. Opisati svosjstva AD i DA pretvornika

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 2 % 12 % 2 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 8 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 28 %
Ispit: Pismeni 20 % 50 %
Ispit: Usmeni 38 %
Napomena / komentar

U ak. god. 2019./2020. uvjet "Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe" se neće primjenjivati.

Tjedni plan nastave

 1. Statička i dinamička ograničenja operacijskih pojačala u sklopovlju za analognu obradu signala, Sklopovlje s operacijskim pojačalima za linearne analogne funkcije
 2. Sklopovlje s operacijskim pojačalima za nelinearne analogne funkcije, Sklopovlje za preklapanje i mulipleksiranje analognog signala
 3. Karakteristike idealnog operacijskog pojačala, Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator
 4. Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo, Komparatori i multivibratori
 5. Diferencijska pojačala s bipolarnim tranzistorima i FET-ovima, Pojačanje diferencijskog i zajedničkog signala. Faktor potiskivanja zajedničkog signala
 6. Diferencijska pojačala sa strujnim izvorima, Prijenosne karakteristike diferencijskih pojačala, Amplitudno-frekvencijska karakteristika. donja i gornja granična frekvencija
 7. Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na niskim frekvencijama, Niskofrekvencijski odziv ostalih jednostupanjskih i višestupanjskih pojačala, Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na visokim frekvencijama
 8. Međuispit
 9. Odziv pojačala u spoju zajedničkog kolektora. zajedničke baze i kaskode na visokim frekvencijama, Osnovna struktura pojačala s povratnom vezom. Svojstva negativne povratne veze, Analiza pojačala s negativnom povratnom vezom
 10. Problem stabilnosti. Položaj polova i stabilnost. Nyquist-ov kriterij stabilnosti. Amplitudno i fazno osiguranje, Analiza stabilnosti korištenjem Bode-ovih dijagrama
 11. Frekvencijska kompenzacija. Kompenzacija dominantnim polom, OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!
 12. RC oscilatori, LC i kristalni oscilatori
 13. Karakteristike analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvornika, Sklopovski blokovi AD i DA pretvornika (sklopke. komparatori. nizovi otpornika. nizovi kondenzatora), Frekvencijska kompenzacija. Kompenzacija dominantnim polom, OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!
 14. Osnovne arhitekture AD pretvornika, Osnovne arhitekture DA pretvornika
 15. Završni ispit

Literatura

Željko Butković (2018.), Elektronika 2, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta
A.S. Sedra, K.C. Smith (2011.), Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press
R.C. Jaeger, T.N. Blalock (2011.), Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill
ed. Hank Zumbahlen (2011.), Linear Circuit Design Handbook, Newnes, Analog Devices Inc.

Za studente

Izvedba

ID 183416
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
75 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan