Elektronika 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod. Osnovna svojstva i parametri analognih i digitalnih sklopova. Električka svojstva poluvodiča, tipovi nosilaca, vođenje struje u poluvodičima. pn i Schottkyjeva dioda. Osnovni diodni sklopovi u analognoj i impulsnoj elektronici (ispravljači, stabilizatori, ograničivači). MOS struktura i MOSFET. Ostale vrste FET-ova. Osnovni spojevi pojačala s FET-ovima. Osnovni CMOS logički sklopovi (invertor, NI i NILI sklopovi, bistabil). Bipolarni tranzistor. Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim tranzistorima. Diferencijsko pojačalo. Bipolarna tranzistorska sklopka. ECL logički sklopovi. Primjena računala u analizi elektroničkih sklopova.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(3. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Predmet po izboru iz grupe obveznih predmeta-Elektronika 1 (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti strukturu i princip rada osnovnih poluvodičkih elemenata
 2. objasniti električke karakteristike osnovnih poluvodičkih elemenata
 3. analizirati osnovne spojeve pojačala
 4. usporediti izvedbe pojačala s različitim elementima
 5. analizirati CMOS logičke sklopove
 6. analizirati elektroničke sklopove primjenom elektroničkih računala
 7. koristiti osnovna mjerenja u elektroničkom laboratoriju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 2 % 12 % 2 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 44 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 8 % 44 %
Ispit: Pismeni 20 % 50 %
Ispit: Usmeni 38 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Primjene i važnost elektronike, Uvod u pojačala (pojačanje. ulazni i izlazni otpor)
 2. Uvod u pojačala (pojačanje. ulazni i izlazni otpor), Uvod u digitalnu elektroniku
 3. Intrinzični i ekstrinzični poluvodiči, Koncentracije nosilaca. elektroni i šupljine
 4. Koncentracije nosilaca. elektroni i šupljine, Vođenje struje u poluvodičima (driftna i difuzijska struja)
 5. Princip rada, Električke karakteristike
 6. Nadomjesni model za mali signal, Optoelektronički elementi, Osnovni ispravljački sklopovi
 7. Struktura i princip rada MOSFET-a i JFET-a, Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal, Postavljanje i stabilizacija radne točke
 8. Međuispit
 9. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 10. CMOS invertor, Kombinacijski CMOS sklopovi, Sekvencijski CMOS sklopovi
 11. Struktura i princip rada bipolarnog tranzistora, Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 12. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 13. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala
 14. Invertori s bipolarnim tranzistorima, Strujna sklopka s bipolarnim tranzistorom i osnovni ECL sklop
 15. Završni ispit

Literatura

Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić (2018.), Elektronika 1 - Skripta, FER Zagreb
A.S. Sedra, K.C. Smith (2011.), Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press
R.C. Jaeger, T.N. Blalock (2011.), Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill
Petar Biljanović (2004.), Poluvodički elektronički elementi, Školska knjiga

Za studente

Izvedba

ID 183399
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan