Engleski jezik u inženjerskoj praksi

Opis predmeta

Cilj kolegija je obratiti pozornost na najvažnije dijelove engleske gramatike koji će omogućiti i pomoći studentima u usmenoj i pisanoj komunikaciji unutar tehničke struke kao i u formalnoj i neformalnoj komunikaciji s potencijalnim partnerima i kolegama. Kolegij obuhvaća stručnu terminologiju, prijevode, pisanje sažetaka, molbe za zaposlenje, strukturu i pisanje članaka za konferencije u području elektrotehnike i računarstva kao i osnovne principe pisanja i prezentiranja podataka te usvajanje prezentacijskih vještina.

Opće kompetencije

Studenti će steći osnovna znanja o korištenju jezika u znanstvenom i stručnom radu, razvijati, proširivati, produbljivati i primijeniti specifičan jezik i terminologiju struke, usvojiti primjeren način izražavanja u komunikaciji s partnerima i kolegama, rješavati općejezična i terminološka pitanja u inženjerskoj struci.

Ishodi učenja

 1. prepoznati osnovna načela tehničkoga engleskog jezika
 2. objasniti znanje općeg i stručnog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
 3. primijeniti opće postavke terminologije u elektrotehnici i računarstvu
 4. prikazati izvješća i prezentirati stručne radove/članke
 5. napisati pisana izvješća i sudjelovati u stručjoj raspravi
 6. razviti i poboljšati govorni i pisani izričaj u području elektrotenike i računarstva
 7. procijeniti odgovarajuće izraze u općem i stručnom jeziku
 8. primijeniti i definirati terminologiju tehničkoga engleskog jezika

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

Konzultacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Napomena / komentar

Uvjet za upis predmeta je polaganje razredbenog ispita. Za upis predmeta studenti moraju ostvariti minimalni kvalifikacijski prag. Broj upisnih mjesta ograničen je na 100 studenata. U slučaju da interes za upis predmeta iskaže više od 100 studenata, prednost imaju studenti koji su ostvarili bolje rezultate na razredbenom ispitu. Studenti koji na razredbenom ispitu ostvare manje od 50% bodova, a žele upisati engleski jezik, trebaju se uključiti i na vježbe ponedjeljkom. Erasmus studenti mogu na power point prezentacijama predstaviti svoje zemlje.

Tjedni plan nastave

 1. Ponavljanje glagolskih vremena u aktivu potrebnih za osnovnu komunikaciju
 2. Pasiv
 3. Članovi
 4. Red riječi
 5. Indirektni govor
 6. Kondicional
 7. Složenice
 8. MEĐUISPIT
 9. Natječaji i oglasi
 10. Životopis i popratno pismo
 11. Poslovno pismo
 12. Prezentacije i vještine prezentiranja
 13. Pisanje sažetaka
 14. Pisanje članaka/radova
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Marija Krznarić (2010.), Electricity and Electronics,
Eric H. Glendinning & John McEwan (2001.), Oxford English for Electronics, Oxford University Press
Željko Bujas (1999.), Hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus
Željko Bujas (1999.), Englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus
Vladimir Muljević (2009.), Englesko-hrvatski elektrotehnički rječnik, Školska knjiga
Marija Slunjski (2012.), Englesko-hrvatski rječnik energetskog nazivlja, Kvarner d.o.o
(2014.), Oxford Learner's Dictionary of Academic English, OUP

Izvedba

ID 93049
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan