Električki filtri - odabrana poglavlja

Opis predmeta

Klasifikacija filtara i korektora. Primjena u akustici, obradi glazbe i govora, mjernim sustavima, biomedicinskoj instrumentaciji, sustavima za prijenos signala. Ostvarivost zahtjeva. Metode realizacije. Transformacije frekvencijskih varijabli. Projektiranje i optimizacija. Pasivni i aktivni filtri. Naponski i strujni filtri. Osjetljivosti. Ustupci u realizacijama filtara. Dskretni i integrirani filtarski sklopovi. Filtri s prijenosnim funkcijama necjelobrojnoga reda. Primjena programa za analizu i projektiranje.

Studijski programi

Izvedba

ID 155178
6 ECTS