Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Gospodarski fenomen mobilnih komunikacija. Ekonomske snage i slabosti bežičnih komunikacijskih sustava. Radiokomunikacije kao čimbenik u analizi tržišnih sila na pojedinim tržištima elektroničkih komunikacija. Potencijali radiokomunikacija kao alternativnog medija u fiksnoj telefoniji i podatkovnim komunikacijama. Portfolio bežičnih usluga-tradicionalne i inovativne usluge. Problematika ograničenosti radiofrekvencijskog spektra. Načela i postupci dodjele, te upravljanje RF spektrom. Učinci niskofrekvencijskih električnih i magnetskih polja na čovjeka. Učinci visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na čovjeka. Ekspozimetrija i dozimetrija elektromagnetskih polja. Utjecaj elektromagnetskih polja na živa bića - životinje i biljke.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti gospodarske procese presudne za radiokomunikacijsku industriju
 2. definirati glavne alate praćenja poslovanja u radiokomunikacijskoj industriji
 3. objasniti postupke gospodarenja elektromagnetskim spektrom
 4. opisati postojeće legislativne postupke i dokumente
 5. procijeniti učinke EM polja na ljude
 6. opisati metode dozimetrije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u tri cikllusa u trajanju od 3 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u dva ciklusa u trajanju od 1 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled tržišta bežičnih komunikacija, Intelektualno vlasništvo u području bežičnih proizvoda i usluga, Prirodni monopoli
 2. Struktura vlasništva i tržišno nadmetanje u području bežičnih komunikacija, Marketing bežičnih proizvoda i usluga, Financijski pokazatelji u području bežičnih proizvoda i usluga
 3. Model tržišnog natjecanja, Spajanja. preuzimanja i strateška partnerstva, Tržišno pozicioniranje bežičnih proizvoda
 4. Financijska snaga i perspektive rasta, Osnove organizacijskog ustroja u poduzećima koja se bave bežičnim komunikacijama, Osnove financija i računovodstva u poduzećima koja se bave bežičnim komunikacijama, Pitanja korporativnog upravljanja
 5. Međuispit
 6. Norme i propisi, Elektromagnetski smog
 7. Dozimetrijske veličine ovisno o frekvencijskom području, Temeljna ograničenja i granične razine
 8. Međuispit, Specifična apsorbirana snaga (izračun i mjerenja)
 9. Fantomi ljudskog tijela, Zaštita od izloženosti elektromagnetskim poljima
 10. Međuispit
 11. Ekspozimetrija. Dozimetrija
 12. Biološki učinci, Numerička dozimetrija u bliskom i dalekom polju
 13. Dielektrička svojstva biološkog materijala, Termoregulacija. Parametri izloženosti i skaliranje
 14. Učinci izloženosti elektromagnetskim poljima (statička polja. ELF. MF i radiofrekvencijska polja), Utjecaj elektromagnetskih polja na ispitne organizme
 15. Završni ispit

Literatura

Krešimir Malarić, Dina Šimunić, Radovan Zentner (2016.), Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava,
Harald Gruber (2005.), The Economics of Mobile Telecommunications, Cambridge University Press
Damijan Miklavčič, BJon Klauenberg (2001.), Radio Frequency Radiation Dosimetry, Springer
Sol M. Michaelson, James C. Lin (1987.), Biological Effects and Health Implications of Radiofrequency Radiation, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 183483
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan