Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Gospodarski fenomen mobilnih komunikacija. Ekonomske snage i slabosti bežičnih komunikacijskih sustava. Radiokomunikacije kao čimbenik u analizi tržišnih sila na pojedinim tržištima elektroničkih komunikacija. Potencijali radiokomunikacija kao alternativnog medija u fiksnoj telefoniji i podatkovnim komunikacijama. Portfolio bežičnih usluga-tradicionalne i inovativne usluge. Problematika ograničenosti radiofrekvencijskog spektra. Načela i postupci dodjele, te upravljanje RF spektrom. Učinci niskofrekvencijskih električnih i magnetskih polja na čovjeka. Učinci visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na čovjeka. Ekspozimetrija i dozimetrija elektromagnetskih polja. Utjecaj elektromagnetskih polja na živa bića - životinje i biljke.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Opće kompetencije

Upoznavanje s ekonomskim fenomenom mobilnih komunikacija. Razumijevanje tržišta elektroničkih komunikacija. Bežične usluge u gospodarstvu. Način dodjele i upravljanje frekvencijskim spektrom. Učinci elektromagnetskih polja visokih i niskih frekvencija na ljude, životinje i biljke.

Ishodi učenja

 1. objasniti gospodarske procese presudne za radiokomunikacijsku industriju
 2. opisati glavne alate praćenja poslovanja u radiokomunikacijskoj industriji
 3. objasniti postupke gospodarenja elektromagnetskim spektrom
 4. opisati postojeće legislativne postupke i dokumente
 5. procijeniti učinke EM polja na ljude
 6. opisati metode dozimetrije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz tri nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od četiri tjedna nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava četiri tjedana nastave i drugi međuispit. Treći ciklus ima četiri tjedna nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Dva međuispita.

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarski fenomen mobilnih komunikacija.
 2. Velike korporacije, monopoli i tržišne sile
 3. Položaj radiokomunikacija u analizi tržišnih sila elektroničkih komunikacija
 4. Tržišne niše radiokomunikacijskih sustava. Portfolio bežičnih usluga, usluge s dodatnom vrijednosti
 5. Međuispit
 6. Gospodarenje elektromagnetskim spektrom.
 7. Zakonski akti u području telekomunikacija i zaštite od elektromagnetskih polja.
 8. Interakcija elektromagnetskog polja i ljudskog tijela.
 9. Ekspozimetrija elektromagnetskih polja - Uvod. Ekspozimetrija elektromagnetskih polja - Mjerni postupci
 10. Međuispit
 11. Dozimetrija elektromagnetskih polja.
 12. Biološki materijal. Učinci EM polja na ljude.
 13. Utjecaj elektromagnetskih polja na životinje i biljke.
 14. Zaštita ljudi od elektromagnetskog zračenja.
 15. Završni ispit

Literatura

Malarić Krešimir, Dina Šimunić, Radovan Zentner (2016.), Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava, Merkur A.B.D, Zagreb
Martin Cave, Chris Doyle, William Webb (2007.), Essentials of Modern Spectrum Management, Cambridge University Press
Harald Gruber (2005.), The Economics of Mobile Telecommunications, Cambridge University Press
Damijan Miklavčič, BJon Klauenberg (2001.), Radio Frequency Radiation Dosimetry, Springer
S. Majumdar, M. Cave, I. Vogelsang (urednici) (2002.), Handbook of Telecommunications Economics, Vol.1 & Vol.2, North Holland
James C. Lin, Sol M. Michaelson (2013.), Biological Effects and Health Implications of Radiofrequency Radiation, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 72547
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan