Elektromehaničke i električne pretvorbe

Opis predmeta

Struktura sustava elektromehaničke pretvorbe energije i odnosni temeljni zakoni. Energetski transformatori. Izvedbe i svojstva. Prazni hod, kratki spoj, opterećenje, paralelni rad. Specijalni transformatori. Sinkroni strojevi. Pogonske karakteristike, vektorski dijagrami, pogonske karte. Generatori za male i vjetroelektrane. Uzbudni sustavi. Asinkroni strojevi. Svojstva i pogonske karakteristike. Sustav elektromotornog pogona. Elektronički učinski pretvarači, topologije, funkcije, karakteristike.

Opće kompetencije

Upoznavanje studenata s mogućnostima i načinima primjene različitih vrsta električnih strojeva i transformatora, te učinskih elektroničkih pretvarača. Studenti stječu znanja o cjelokupnom sustavu elektromehaničke i električke pretvorbe energije u procesu proizvodnje, prijenosa, raspodjele i potrošnje.

Ishodi učenja

 1. opisati princip rada rotacijskih strojeva i osnovne topologije elektroničkih učinskih pretvarača
 2. nabrojati osnovne vrste električnih strojeva i elektroničkih energetskih pretvorbi
 3. objasniti osnovne modele transformatora, rotacijskih strojeva i poluvodičkih učinskih komponenata
 4. razlikovati metode upravljanja i moduliranja elektroničkim učinskim pretvaračima i tipove napajanja uzbude sinkronih generatora
 5. upotrijebiti vektorsko-fazorski dijagram pri analizi rada sinkronog stroja
 6. povezati elektronički pretvarač s ostalim komponentama sustava za elektromehaničku pretvorbu, povezati alate (pogonska karta, vektorsko-fazorsko dijagram) u objašnjavanju principa rada sinkronog generatora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju u dva ciklusa: prvi 7 tjedana po 3 sata i drugi 6 tjedana po 3 sata tjedno

Provjere znanja

Ispiti

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe održavaju se u prvom ciklusu 3 puta po 2 sata i u drugom ciklusu 2 puta po 2 sata.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe sastoje se od tri vježbe svaka u trajanju po 5 sati.

Konzultacije

Moguće su poslije svakog predavanja i auditornih vježbi.

Stjecanje vještina

Laboratorijske vjžbe

Ostalo

Konzultacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 30 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 35 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe su obavezne i uvjet su da se može pristupiti završnom ispitu i ponovljenom ispitu

Tjedni plan nastave

 1. Temeljni zakoni i osnovna struktura sustava elektromehaničke pretvorbe
 2. Energetski transformatori. Osnovne izvedbe. Grupa spoja.
 3. Karakteristike energetskih transformatora. Paralelni rad. Autotransformatori.
 4. Nadomjesna shema i parametri transformatora. Norme.
 5. Sinkroni strojevi. Generator. Osnovne karakteristike.
 6. Rad na mreži. Pogonska karta turbo i hidrogeneratora.
 7. Sinkroni motor. Sinkroni kompenzator. Uzbudni sustavi.
 8. Međuispit
 9. Asinkroni strojevi, trofazni i jednofazni motori.
 10. Asinkroni generatori. Generatori za male i vjetrene elektrane.
 11. Sustav elektromotornog pogona s asinkronim, sinkronim i istosmjernim strojevima
 12. Primjeri primjene učinske elektronike. Elektronička energetska pretvorba. Osnovne topologije i funkcije elektroničkih učinskih pretvarača.
 13. Modeli učinskih poluvodičkih ventila, transformatora i pasivnih komponenata. Fazno upravljivi pretvarači.
 14. Istosmjerni pretvarači. Izmjenjivači.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
(5. semestar)

Literatura

Radenko Wolf (1995.), Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb
Stephan J. Chapman (2004.), Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill International Edition
Zlatko Maljković (2002.), Inžinjerski priručnik IP3 - Električni strojevi, Školska knjiga, Zagreb
Luigi De Paoli i Alfredo Višković; Kigen (2007.), Ekonomija i politika proizvodnje električne energije, Kigen, Zagreb
Sergey E. Lyshevski (2000.), Electromechanical Systems, Electric Machines, and Applied Mechatronics, CRC Press
J. G. Kassakian, M. F. Schlecht, G. C. Verghese (2000.), Osnove učinske elektronike, Graphis, Zagreb

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127433
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
20 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan