Electromechanical Energy Conversion

Opis predmeta

Struktura sustava i temeljni zakoni elektromehaničke pretvorbe energije. Opći model električnog stroja. Princip rada, glavni dijelovi, vrste i vanjske karakteristike istosmjernih strojeva. Osnovna teorija izmjeničnih električnih strojeva. Okretno magnetsko polje, namoti, inducirani napon. Princip rada, konstrukcija, nadomjesna shema, prazni hod, kratki spoj, momentna karakteristika asinkronog stroja.

Ishodi učenja

 1. Opisati princip rada rotacijskih električnih strojeva
 2. Izvesti osnovne matematičke jednadžbe prema općoj teoriji električnih strojeva
 3. Primijeniti opći model električnog stroja za razne vrste strojeva
 4. Analizirati stacionarna pogonska stanja raznih vrsta električnih strojeva
 5. Povezati klasičnu teoriju elektromagnetskih polja s principom rada električnih strojeva

Oblici nastave

Predavanja

klasična predavanje korištenjem ploče u kombinaciji s PowerPoint slajdovima

Auditorne vježbe

rješavanje numeričkih primjera vezanih uz sadržaj predavanja

Mješovito e-učenje

objava materijala za učenje i komunikacija sa studentima preko internetske stranice predmeta. Moodle kvizovi.

Laboratorij

laboratorijske vježbe s električnim strojevima te popratnom energetskom i mjernom opremom u svrhu praktične demonstracije i potvrde stečenog teorijskog znanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 40 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Magnetski krugovi i magnetski materijali
 2. Fizikalne osnove elektromehaničke pretvorbe energije
 3. Osnove električnih strojeva
 4. Princip rada istosmjernog stroja
 5. Model istosmjernog stroja za stacionarno stanje
 6. Upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog stroja
 7. Istosmjerni stroj u elektromotornom pogonu
 8. Međuispit
 9. Princip rada izmjeničnog stroja. Okretno magnetsko polje.
 10. Izvedbe i nadomjesna shema asinkronog stroja
 11. Analiza nadomjesne sheme asinkronog stroja
 12. Pokus praznog hoda i kratkog spoja.
 13. Pokretanje i upravljanje brzinom asinkronog stroja
 14. Rad asinkronog stroja na pretvaraču napona i frekvencije.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
(5. semestar)

Literatura

R.Wolf (1995.), Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb
Stephen Umans, A Fitzgerald, Charles Kingsley (2013.), Electric Machinery, McGraw-Hill Higher Education
Stephen J. Chapman (2012.), Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Medical Publishing

Za studente

Izvedba

ID 209768
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan