Djelovanje i zaštita od zračenja

Opis predmeta

Interakcija zračenja s tvari. Izvori zračenja. Detekcija i dozimetrija zračenja.Biološki efekti zračenja. Somatski i hereditarni efekti. Ozračenje prirodnim i umjetnim izvorima zračenja. Proračun vanjskih i unutarnjih doza zračenja. Štitovi od neutronskog i gama zračenja. Računske metode za proračun štitova od zračenja. Računalski programi za proračun štitova od zračenja.

Opće kompetencije

Student stječe osnovna znanja o mehanizmima interakcije zračenja i materije te o zaštiti od zračenja. Pored toga student će se upoznati sa metodama za projektiranje štitova od ionizirajućeg zračenja.

Ishodi učenja

 1. Opisati načine interakcije zračenja s tvari.
 2. Navesti izvore i detektore zračenja.
 3. Objasniti biološke efekte zračenja.
 4. Definirati fizikalne veličine i jedinice dozimetrije zračenja.
 5. Ocijeniti vanjske i unutarnje doze zračenja.
 6. Opisati štitove od neutronskog i gama zračenja.
 7. Ocijeniti osnovne parametre štita od ionizirajućeg zračenja.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju 15 tjedana s opterećenjem od 2 sata tjedno.

Provjere znanja

Domaće zadaće i međuispit.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se održavaju tijekom pet tjedana s opterećenjem 3 sata tjedno.

Konzultacije

Konzulatacije se provode pojedinačno ili timski u dogovoru sa studentima.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Individualne domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 5 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Interakcija nabijenih čestica s tvari.
 2. Interakcija neutrona s tvari.
 3. Interakcija elektromagnetskog zračenja s tvari.
 4. Izvori zračenja. Detekcija zračenja.
 5. Dozimetrija zračenja.
 6. Biološki efekti zračenja. (Somatski efekti, hereditarni efekti).
 7. Ozračenje prirodnim izvorima zračenja.
 8. Ozračenje umjetnim izvorima zračenja.
 9. Proračun vanjskih doza zračenja.
 10. Proračun unutarnjih doza zračenja.
 11. Štitovi od neutronskog i gama zračenja.
 12. Inženjerske metode za proračun štitova od gama zračenja.
 13. Inženjerske metode za proračun štitova od neutronskog zračenja.
 14. Transportne i Monte Carlo metode proračuna štitova od zračenja.
 15. Računalski programi za proračun štitova od zračenja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Richard E. Faw, J. Kenneth Shultis (1999.), Radiological Assessment: Sources and Doses, American Nuclear Society
J. Kenneth Shultis, Richard E. Faw (2000.), Radiation Shielding, American Nuclear Society
H. Krieger (2002.), Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz, Bd.1, Grundlagen, Teubner
J.I. Wood (1982.), Computational Methods in Reactor Shielding, Pergamon Press
J.E. Turner (2007.), Atoms, Radiation and Radiation Protection, John Wiley&Sons
(.), Atoms, Radiation and Radiation Protection;J.E. Turner;1995;John Wiley&Sons,

Za studente

Izvedba

ID 86454
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan