Digitalni sustavi upravljanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Klasifikacija i strukture digitalnih sustava upravljanja. Matematičko modeliranje digitalnih sustava upravljanja, preklapanje spektara, z-transformacija. Postupci diskretizacije i prikazi digitalnih sustava upravljanja. Odabir vremena uzorkovanja te postupci analize stabilnosti. Uvod u sintezu digitalnih sustava upravljanja. Sinteza digitalnog PID regulatora. Sinteza digitalnog regulatora u frekvencijskom području i analitičkim postupcima. Izvedbeni i implementacijski aspekti digitalnih regulatora.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
(6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Primijeniti postupke diskretizacije kontinuiranih dinamičkih sustava.
 2. Analizirati dinamičko vladanje diskretnih sustava.
 3. Ocijeniti stabilnost digitalnog sustava upravljanja.
 4. Odabrati odgovarajuću strukturu digitalnog regulatora.
 5. Dizajnirati digitalni regulator.
 6. Odabrati prikladnu sklopovsku izvedbu digitalnog sustava upravljanja.
 7. Kreirati programsku implementaciju digitalnog sustav aupravljanja u odabranoj sklopovskoj izvedbi.

Oblici nastave

Predavanja

Četri sata predavanje tjedno (2 x 2 sata)

Auditorne vježbe

8 sati auditornih vježbi (po 4 sata u svakom ciklusu)

Samostalni zadaci

Pet domaćih zadaća.

Laboratorij

Šest (6) laboratorijskih vježbi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 8 % 20 % 8 % 20 %
Međuispit: Pismeni 10 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 10 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 30 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Klasifikacija digitalnih sustava upravljanja, struktura digitalnih sustava upravljanja
 2. Modeliranje elemenata digitalnog sustava upravljanja, uzorkovanje, preklapanje spektara
 3. Z-transformacija, ZOH transformacija
 4. Preslikavanja iz kontinuiranih u diskretne polne ravnine, modeliranje elemenata digitalnog sustava upravljanja
 5. Metode diskretizacije kontinuranih sustava
 6. Jednadžbe diferencija, prijenosna funkcija diskretnih sustava upravljanja, blokovski dijagrami diskretnih sustava upravljanja
 7. Vremenski odziv diskretnih sustava upravljanja, metode određivanja frekvencije uzorkovanja
 8. Međuispit
 9. Stabilnost digitalnih sustava upravljanja, algebarski kriteriji stabilnosti (Jury i Routh-Hurwitz)
 10. Sinteza digitalnih sustava upravljanja, digitalni PID regulator
 11. Sinteza digitalnih sustava upravljanja u frekvencijskom području
 12. Analitički postupci sinteze digitalnih sustava upravljanja
 13. Izvedbe digitalnih sustava upravljanja
 14. Implementacijski aspekti digitalnih sustava upravljanja
 15. Završni ispit

Literatura

Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael L. Workman (1997.), Digital Control of Dynamic Systems - Third Edition, Prentice Hall
Karl J. Astrom, Bjorn Wittenmark (1996.), Computer-Controlled Systems, Theory and Design, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 229634
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
8 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan