Laboratorijske vježbe

Koncept laboratorijskih vježbi

Laboratorijske vježbe dio su samostalnog rada studenata na predmetu Digitalna obrada i analiza slike. Svrha laboratorijskih vježbi je da studenti kroz praktične zadatke i neposredno rješavanje konkretnih problema obrade i analize slike steknu dodatna znanja o primjeni teorije prezentirane u okviru predmeta.

 

Upute za laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se izvode u programskom jeziku MATLAB. Ako niste upoznati s njim, proučite kratki uvodni tekst "MATLAB upute" ili priručnike dostupne u repoztoriju. Ako se želite pobliže upoznati s „Image processing Toolbox”-om i korištenjem MATLAB-a u obradi i analizi slike, savjetujemo vam originalnu korisničku dokumentaciju čiji je link u repozitoriju "Matlab priručnici".

 

Provođenje i vrednovanje laboratorijskih vježbi

Laboratorijske vježbe se održavaju u četiri termina tijekom semestra (dva termina po ciklusu). Točni termini laboratorijskih vježbi vidljivi su u studentskom kalendaru od početka semestra. Svaki termin traje 3 sata.  
Prije svakog termina preporučuje se pročitati i razumjeti uvodne dijelove svih poglavlja u vježbama koje se obrađuju u odgovarajućem terminu (v. Raspored tema laboratorijskih vježbi). 

U terminu lab. vježbi student rješava zadatke iz dvije vježbe. Pri kraju termina obavit će se pismena ili usmena provjera iz obje laboratorijske vježbe. Kratke provjere donose sve bodove koji se mogu ostvariti u kategoriji laboratorijskih vježbi. O dodatnim informacijama studenti će biti obaviješteni barem 10 dana prije održavanja  prve vježbe.

 

Eventualne pogreške ili nejasnoće u vezi laboratorijskih vježbi javite asistentu predmeta elektroničkom poštom.

Raspored tema laboratorijskih vježbi 

1. termin lab. vježbi: Operacije na slici i Otipkavanje i kvantizacija 

2. termin lab. vježbi: Frekvencijske transformacije i Poboljšanje slike

3. termin lab. vježbi: Obnavljanje slike i Pronalaženje značajki slike

4. termin lab. vježbi: Segmentacija slike i Registracija slike

 


Materijali za laboratorijske vježbe